Kirkemusiker/organist til Avedøre Kirke, Rødovre/Hvidovre Provsti, Helsingør Stift

Menighedsrådet ved Avedøre Kirke i Rødovre/Hvidovre Provsti – Helsingør stift søger pr 1. april 2020 en kirkemusiker/organist i en 60 % stilling, til hjælp for den faste organist, men med egne spændende opgaver baseret på det diakonale arbejde med kor og menighed.

Stillingen er 23 timer pr. uge.

I kirken forefindes et Frobenius orgel og et nyt flygel, begge dele bliver brugt ved højmesser og tjenester. De nye rytmisk orienterede sange og salmer såvel som de gode gamle kernesalmer bliver flittigt brugt, og er en væsentlig del af Avedøre Kirkes profil.

På Avedøre kirkes hjemmeside, forefindes en stillingsbeskrivelse for organist assistenten.

Vi ønsker en organist som:
  • kan forestå instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter
  • har erfaring med korarbejde og kan videreføre arbejdet med korene
  • kan organisere musikalske arrangementer i kirkerne
  • er fleksibel, ansvarsbevidst og vil med engagement indgå i samarbejdet med kolleger, præster og menighedsråd i sognet.
  • vil bidrage til det musikalske og diakonale arbejde i kirken.
  • er erfaren i er erfaren i prima vista og becifringsspil.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirke-funktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbej-der eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættel-se med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutids-kroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2, 316.368,- kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2019 og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til avedoere.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 10. februar 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 8.

For yderligere information om stillingen kontaktes organist Wents Reinbergs.