Organist ved Blovstrød Kirke, Hillerød Provsti, Helsingør Stift

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.

Stillingen er en deltidsstilling på 28 timer ugentligt.

Organisten vil skulle varetage følgende opgaver:
  • orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger
  • bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver
  • orgelspil ved to korte, ugentlige andagter i forbindelse med konfirmationsundervisningen
  • rådgivning i forbindelse med anskaffelsen af kirkens nye orgel. : Kirken har skaffet finansiering til et orgel med 15 stemmer og to manualer og regner med at det er klar om ca. to år.
  • musikledsagelse i forbindelse med arrangementer i sognegården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener
  • deltagelse i kirkens aktivitetsudvalg med henblik på planlægning af koncerter
Om Blovstrød Sogn:

Blovstrød Sogn er et land-/forstadssogn i smukke omgivelser omtrent 20 km nord for København. Der bor 3.522 indbyggere i sognet, heraf er 2.721 medlemmer af Folkekirken. Kirken nyder en god opbakning i sognet; der er pænt med trofaste kirkegængere og en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Kirken har ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre kor: et spirekor for 0.-2. klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Disse kor har allerede en korleder, men organisten vil som nævnt ovenfor skulle deltage i arbejdet med korene. Det er i det hele taget menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken.

Kirken har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én oldfrue/kirketjener, én graver og én gravermedhjælper.

Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovation, og i forbindelse hermed skal kirken have et nyt orgel. Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual, men en selvstændig Subbas 16'.

Se mere på www.blovstroedkirke.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jørgen Jessen på telefon 30 43 64 51 eller sognepræst Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68.

Ansøgningen sendes til: 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 den 1. september 2019.

Vilkår:

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280 kr. til 405.255 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.376 kr. (nutidskroner). Til kirkemusikerstillinger ydes et årligt OK-tillæg på 922 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist, der ikke er ansat som tjenestemand, vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS).

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. og 377.084 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. og 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 298.610 kr. årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør 313.738 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.217 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.