Organist ved Bregninge-Bjergsted og Alleshave Kirker, Kalundborg Sogn, Roskilde Stift

Da vores afholdte organist igennem 13 år har valgt at gå på pension, er stillingen som organist ved vores tre kirker ledig pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 19 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Planlægning og budgettering af samt deltagelse i koncertaktiviteter og musikgudstjenester
  • Øvrige aktiviteter, herunder musikalsk deltagelse i konfirmandarbejde og plejehjemsgudstjenester etc.
  • Tilsyn med kirkens instrumenter
  • Pligt til at gøre tjeneste ved to nabokirker i overensstemmelse med pastoratets samarbejdsaftale med nabosognet.
Din profil

Vi søger en engageret organist/kirkemusiker, evt. pianist med en kirkemusikalsk baggrund eller anden tilsvarende musikalsk uddannelse/baggrund. Gerne en organist, der også interesserer sig for rytmisk musik.
Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt og i nært samarbejde med kirkens øvrige personale.

Vi tilbyder

Kirken har et levende menighedsliv med aktiviteter for alle aldersgrupper og har et godt arbejdsmiljø.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sognepræst Christina Morsing på tlf. 5929 1150/ csm@km.dk og på kirkernes hjemmeside: www.bregninge-kirke.dk

Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse sker ved Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sognes Menighedsråd beliggende Kalundborgvej 62, 4593 Eskebjerg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605 kr. – 408.653 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.552 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 930 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.055 kr. og 380.245 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150 kr. og 62.358 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 36.321 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2019 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning sendes til Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sognes Menighedsråd, Kalundborgvej 62, 4593 Eskebjerg eller pr. e-mail til 7249fortrolig@sogn.dk. 

Ansøgniingen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 1. december 2019.