Organist ved Ebeltoft, Dråby og Handrup Kirker, Syddjurs Provsti, Aarhus Stift

EBELTOFT-DRÅBY-HANDRUP SØGER EN ORGANIST PR. 1.6. 2021 ELLER SNAREST MULIGT.

Nu har du chancen for at blive organist i Naturpark Mols Bjerge. Organisten får glæden ved at varetage kirkemusikken i Ebeltoft-Dråby-Handrup kirker, der på forskellige vis er placeret i det smukke landskab i Syddjurs kommune.

Her blomstrer det kreative miljø både i kirkerne, sognegården og i byens kulturelle institutioner i et frugtbart samarbejde. Ebeltoft er en by i udvikling med et rigt kulturliv hele året for både fastboende og turister.

Sognet er kendetegnet ved at være et udpræget sommerhusområde med tusindvis af mennesker i sommerhusene især i sommerperioden. Derfor ligger mange koncerter i sommermånederne, hvor præsterne også holder gudstjenester i det fri.

Der er en pæn tilslutning til kirkegang hele året, det samme gælder menighedsrådets kulturelle tilbud i vinterhalvåret i sognegården. Ebeltoft-Dråby-Handrup sogn har ca. 8.000 indbyggere.

Organisten skal kunne håndtere mange forskellige gudstjenesteformer, være parat til at indgå i samarbejdet med præsterne og være med til at udforme forskellige gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der er tradition for et voksenkor. Der er frie hænder til at genetablere et sådant.
Vi har to kirkesangere, hvoraf den ene er konservatorieuddannet. Hun varetager børnekor, babysalmesang o.lign., og deltager i familiegudstjenester og minikonfirmandundervisning.
Kirkerne i Ebeltoft, Dråby og Handrup er kirker, hvor der er mange forskellige aktiviteter.

Søndagens gudstjeneste er et fast omdrejningspunkt, men der foregår også meget andet, som kalder på organistens engagement:
 • Højmesse og gudstjenester: Hver søndag er der højmesse i Ebeltoft og gentaget gudstjeneste enten før eller efter i Dråby eller Handrup, undtaget anden helligdagene, hvor der kun er en højmesse i sognet eller de søndage, hvor der er planlagt en særgudstjeneste.
 • Der er ca. 160 kirkelige handlinger om året inkl. dåbsgudstjenester.
 • 2-4 sær- eller hverdagsgudstjenester i sognet om måneden, f.eks. plejehjemsgudstjeneste, litteratur- og kærlighedsgudstjeneste, friluftsgudstjeneste, Lillejuleaften, Salmer- og Champagne, aften- el. morgensang.
 • 12 børne- og familiegudstjenester inkl. Lucia med børnehaver og skolejul i december.
 • 5 musikgudstjenester om året med deltagelse af voksenkoret eller med anden musikledsagelse: f.eks. kyndelmisse, høst, Allehelgen, De 9 læsninger, Helligtrekonger.
 • Varetage planlægning af 4-5 sommerkoncerter samt 2-3 koncerter i løbet af året.
 • Vægteraftensang, hver torsdag i skolernes sommerferie.
 • Lede et voksenkor.
 • Programmering af klokkespil samt evt. indkodning af nye melodier.
 • Højskoledage, kulturaftener, søndagscaféer.
 • Deltage i kalendermøder, personalemøder og aktivitetsudvalgsmøder samt diverse øvrige møder.
 • Generelt tilsyn med instrumenterne i de tre kirker og sognegård samt stemning af rørstemmerne på orglerne i Ebeltoft og Dråby.
 • Lejlighedsvis akkompagnement af børnekor og babysalmesang samt medvirken ved konfirmandundervisning.
Vi forventer:
 • at du har en DOKS-organist uddannelse eller en tilsvarende PO/KMOK uddannelse.
 • at du er en organist, som er fagligt og bredt stilistisk funderet.
 • at du vil indgå i vores gode arbejdsklima og samarbejde med præsterne, medarbejderne og menighedsrådet. Vikarordning for organisten.
 • at du vil indgå i det sociale samarbejde omkring skole, voksenkor, plejehjem osv.
Som organist hos os kan du boltre dig på tre forskellige orgler i tre på hver deres måde seværdige kirker. Særligt skal nævnes, at Domkirken på Mols alias Dråby Kirke huser et velklingende historisk orgel, nemlig et Demant-orgel fra 1858. Orglet er opstillet i 1972 og rekonstrueret i 2017 af Marcussen & Søn. Orglet har 12 stemmer, 2 manualer og pedal (C - c’).
Orglet i Ebeltoft Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1963 med 22 stemmer, 2 manualer og pedal (C - f’). Orglets facade er fra 1779.
Orglet i Handrup Kirke er bygget af Jensen & Thomsen i 1989 og har 6 stemmer, 1 manual og Anhangspedal (C - f’). Alle tre orgler bliver tilset af Marcussen & Søn.
I Ebeltoft Kirke findes på degnepladsen et el-piano Yamaha Clavinova CLP-270.
I kirkens tårn findes et klokkespil med 27 klokker støbt i Eijsbout, Holland, i 1996 - klokkespillet betjenes via en computer, der afspiller på forhånd indspillede melodier på bestemte klokkeslet.
I Sognegården findes et flygel Yamaha C3. Alle instrumenter er i fin stand.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalen kan se på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister bevarer deres tjenestemandsstatus ved ansættelsen med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.394,67 kr. – 383.175,94 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.826,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,45 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.740,68 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.751,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.2.2021

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til menighedsrådsformand Peter Vibe, tlf. 4278 7004 eller e-mail vibe@ny-post.dk.

Ansøgningen og relevante bilag sendes til Ebeltoft-Dråby-Handrup Menighedsråd,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft eller på sikker mail via link på www.ebeltoftkirke.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19.3.2021.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 14.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer efter aftale.