Organist ved Glostrup Sogn, Glostrup Provsti, Helsingør Stift

Glostrup Sogns Menighedsråd søger en fagligt dygtig og samarbejdsorienteret organist.

Organisten ansættes i Glostrup Sogn på fuld tid (37 timer/uge) med særlig forpligtelse ved Glostrup Kirke.
Tiltrædelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter.

Glostrup Sogn er med knap 23. 000 indbyggere et af landets største sogne. Der er ansat 6 præster (heraf én hospitalspræst) samt af kirkeligt personale bl.a. en personaleleder og en kirke- og kulturmedarbejder. Ud over den ledige organiststilling er der yderligere 2 fuldtidsansatte organister. Samlet set er der ca. 40 ansatte i kirkerne og på kirkegårdene og krematoriet.

Sognets kirker og orgler:
Glostrup Kirke er et smukt, klassisk kirkerum med en fin akustik. Kirken er fra 1100-tallet. Orglet er et Marcussen & Søn fra 1953 på 16 stemmer med to manualer og pedal.
Østervangkirken er en moderne rundkirke fra 1970. Kirkens orgel er et Jensen & Thomsen på 22 stemmer ligeledes med to manualer og pedal.
Sognet har endvidere eget krematorium med kapelsal med et Frobenius-orgel med 6 stemmer, en manual og pedal.

Et levende sogn med muligheder:
Vores nye organist vil møde et aktivt sogn med både mange opgaver og mange muligheder:
 • Stor gudstjenestedeltagelse og mange kirkelige handlinger ugen og året igennem, hvor dygtigt orgelspil forventes og værdsættes
 • Seks præster og to organistkolleger, som alle efterspørger og understøtter dialog, samarbejde og fælles projekter. Der holdes regelmæssige fællesmøder for præsterne og organisterne
 • Glostrup Kirke har et dygtigt, klassisk skolet motetkor på fire sangere, som den nye organist skal være leder for. Ligeledes er der fire korsangere ved Østervangkirken og en sanger på Hospitalet
 • Der er tæt samarbejde mellem organister og sangere på tværs af de to kirker
 • Om to år forventes en ny Sognegård lige ved siden af kirken indviet. Den vil give rigtig gode rammer for kammermusik, rytmisk musik, sangarrangementer m.v.
 • Tre kor: spire-, børne-, og ungdomskor ledes af vores nuværende korleder/organist. Korene medvirker ved en række gudstjenester og andre aktiviteter i løbet af året. Sognets øvrige to organister indgår i korenes prøver og koncerter i et vist omfang
 • Organisterne medvirker ved flere, meget velbesøgte aktiviteter i sognet. Det gælder fx de månedlige Onsdagstræf og Sangmatiné og lejlighedsvist undervisningen af vore mange konfirmander. Et godt rytmisk klaverspil vil derfor også være værdsat
Vore tre organister har gensidig vikarforpligtelse og gør tjeneste i sognets kirker, i kapellet ved krematoriet, på plejehjemmene i sognet, på det somatiske og det psykiatriske hospital samt lejlighedsvist på andre lokaliteter (fx. ved ”vielse udenfor kirkerummet”).

Menighedsrådet søger en organist, som vil bidrage til og videreudvikle musiklivet i sognet ved gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og musikalske aktiviteter og som:
 • sætter en høj standard såvel musikalsk som i sin stræben efter at understøtte kirkens liv og menighedens sang
 • er tydelig og imødekommende i sin kommunikation
 • bidrager med nye ideer og samtidig sætter en ære i, at det daglige arbejde med mange kirkelige handlinger og aktiviteter udføres med kvalitet og nærvær
 • kan lede et dygtigt motetkor musikalsk og praktisk
 • har lyst og vilje til musikalsk samarbejde med sine (organist)kolleger, og som generelt vil trives i samspillet med kolleger, frivillige og kirkegængerne
 • gerne har erfaring fra tidligere embede
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister samt tilhørende protokollater.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til Ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en årsløn indenfor intervallet 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget ligger indenfor 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. årligt (nutidskroner). Både lønindplacering og rådighedstillæg bestemmes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) fastlægges i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedsbeløbet (2-3 kirker) udgør kr. 30.269,02 (nutidskroner).

For flere oplysninger se www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Henvendelse til:
Personaleleder Tage Kleinbeck, tlf. 43613311 eller 21600818
Fungerende menighedsrådsformand Carl-Erik Denning, tlf. 25723280
Sognepræst Esper Silkjær, tlf. 26202404
Korleder og organist Susanne Dyhr, tlf. 26191724
Endvidere henvises til sognets hjemmeside, www.glostrupsogn.dk
Funktionsbeskrivelse for stillingen kan rekvireres fra kirkekontoret tlf.: 43613311.

Menighedsrådet vil indhente referencer og vil desuden indhente børneattest for den, der ansættes.

Ansøgning med relevante bilag og mærket ”Organist” sendes til glostrup.sogn@km.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 15. august 2019 inden midnat.

Prøvespil og ansættelsessamtaler vil finde sted den 27. og 28. august i dagtimerne.