Organist ved Halskov Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift

Halskov Menighedsråd søger en PO/KMOK eller DOKS organist med ansættelse pr. 1. feb. 2021. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Halskov Kirke er en moderne kirke fra 1968 i Halskov sogn med ca. 7200 indbyggere. Kirken har et velfungerende menighedsråd med 10 medlemmer. Der er ansat to præster, to kirketjenere, en kordegn samt Halskov Kirkes pigekor med 16 korsangere. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og et positivt samarbejde om kirkens liv med gudstjenester og arrangementer.

Kirken har samlet gode faciliteter med menighedssale, konfirmandlokale, præstekontor, kordegnekontor samt kor- og organistværelse.

Orglet i Halskov Kirke er bygget af Frobenius (1972) og er på 18 stemmer, 2 manualer og pedal. Ligeledes er der klaver og Yamaha flygel til brug ved koncerter, musikgudstjenester og sangaftener.

Vi søger derfor en organist, der:
 • vil bidrage til et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelse med et højt fagligt niveau der understøtter gudstjenesten og korsangen.
 • kan være musikalsk sparringspartner for præster og kirken.
 • har erfaring med korledelse og kan videreudvikle koret.
 • har lyst til at arbejde med rytmisk og klassisk musik for børn og voksne.
 • brænder for at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige aktiviteter.
 • er en holdspiller, som har lyst til samarbejde med præster, medarbejdere og menighedsråd.
 • er loyal og vil bidrage til et positivt samarbejde på arbejdspladsen.
 • kan byde ind med nytænkning i forhold til musikalske aktiviteter for forskellige målgrupper f.eks. konfirmander, babysalmesang, børnekor eller samarbejde med skoler.
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.
Organisten skal varetage følgende opgaver:
 • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger både i kirken, kapellet og plejehjem.
 • Korledelse
 • Bidrage med musikalsk ledsagelse ved sognearrangementer og sangaftener.
 • Planlægning og afvikling af 6-8 koncerter årligt i samarbejdet med aktivitetsudvalget.
 • Samarbejde med to korsangere fra Korsør Kirkegård og organisten i Skt. Povls sogn om kapeltjenesten på Korsør Kirkegård.
Ansættelsen sker ved Halsskov sogns menighedsråd beliggende på Birkemosevej 20, 4220 Korsør.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687 kr. – 383.453 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488 kr. – 62.884 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse KMOK (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303,653 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Alle aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der vil være 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest og referencer fra tidligere arbejdssteder.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Formand Birthe Vilhelmsen på tlf. 42 58 48 56, mail: nuserkr@mail.dk samt kirkens præster.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9070fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde seneste fredag den 6. november 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 47.