Kirkemusiker (korleder) v/Holstebro Kirke, Holstebro Provsti, Viborg Stift

En stilling som kirkemusiker ved Holstebro kirke er ledig og ønskes besat snarest.

Stillingen er p.t. på 30 timer ugentligt. Kirken har i forvejen en fuldtidsansat DOKS-organist.

Din profil:

Vi søger en dygtig og engageret musiker, der kan arbejde i et bredt kirkemusikalsk spektrum.

Din absolut vigtigste opgave bliver opbygningen af vores børnerytmik (nyt), vores spirekor og juniorkor samt planlægning/medvirken ved babysalmesang.

Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt og i et nært samarbejde med menighedsråd, kirkens anden organist, præster og øvrige ansatte.

Du skal desuden varetage følgende opgaver:
  • Medvirke ved et antal højmesser og andre gudstjenester i kirken samt på plejehjem og i arresten. Fordeling af tjenester fastlægges af organisterne i fællesskab.
  • Spille til et antal kirkelige handlinger i kirken samt i 2 kapeller
  • Gensidig vikarforpligtelse sammen med kirkens anden organist i ferier og på fridage
  • Spille ved et begrænset antal aktiviteter i Sognehuset
Kirkens lønnede ungdomskor, der fast medvirker ved gudstjenesterne, ledes p.t. af kirkens anden organist.

Vi tilbyder:

En større bykirke med en dejlig akustik, en stor menighed, et trofast koncertpublikum og et levende menighedsliv med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Ved Holstebro kirke er der 9 ansatte samt 5 præster tilknyttet.

Kirken har et hovedorgel på 45 stemmer og et kororgel på 4 stemmer – begge bygget af Frobenius.
Der er klaver i kirken, Sognehuset og i korenes øvelokale (elklaver).
Keyboard i korlokalet bag orglet.

Kombineret korøvelokale og kontor i Sognehuset.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Holstebro sogns menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 316.368,- kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2019 og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Niels Bitsch Nielsen på tlf. 2212 9502, eller daglig leder Bent E. Jacobsen på tlf. 9742 0263/mail beja@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8813fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 10. februar 2020 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 9

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.