Organist ved Lille Hids Pastorat – Sejling, Sinding, Serup, Lemming, Kragelund og Funder sogne, Silkeborg Provsti, Århus Stift

Vi søger ny organist til ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt i Lille Hids Pastorat – Sejling, Sinding, Serup, Lemming, Kragelund og Funder sogne, Silkeborg Provsti, Århus Stift.

6 - sogns pastorat med 3 præster og 2 organister, søger en ny organist kollega. Arbejdsstedet er de 6 kirker, med ansættelse ved Sejling og Sinding sognes menighedsråd.

Stilling er på 13 timer ugentligt.

Lille Hids Pastorat består af 6 kirker, 3 præster, kirkesangere, graver og gravermedhjælper ved de forskellige kirker og pt. 2 organister, som vi søger en ny kollega til.
Der er 6.998 indbyggere i pastoratet, heraf 6.017 folkekirkemedlemmer.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de 2 øvrige organister og andre kirkefunktionærer.

Den ansatte forpligtes på:
  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Andre kirkelige handlinger ved de 6 kirker lige fordelt, i forhold til stillingens omfang, mellem de ansatte organister
  • Deltagelse i konfirmandundervisning kan forekomme
  • Deltagelse i forskellige arrangementer arrangeret af menighedsråd og præster
  • Ansvarlig for 2 af pastoratets orgler (Sejling og Sinding), tilsyn og sørge for vedligeholdelse
Vi forventer en organist der:
  • Er en dygtig organist, der kan begå sig både på kirkernes orgler og på klaverer, der er til både klassisk og rytmisk kirkemusik
  • Med sit åbne og imødekommende væsen aktivt vil deltage i udviklingen af pastoratets kirkelige liv og inspirere menigheden til at synge – såvel traditionelle som nyere salmer og sange
  • Vil deltage aktivt i personalemøder og andre fællesmøder i pastoratet
  • Vil deltage aktivt i planlægning af arbejdsplan sammen med kolleger og kordegn
  • Både kan arbejde selvstændigt og i nært samarbejde med kirkens øvrige personale.
Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister samt tilhørende protokollater.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til Ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en årsløn indenfor intervallet 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. (nutidskroner) Der er knyttet rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget ligger indenfor 40.150,06 kr. – 62.358,60 årligt (nutidskroner). Både lønindplacering og rådighedstillæg bestemmes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) fastlægges i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløn 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner), og basisløn 2 udgør kr. 316.368,23,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør kr. 36.321,03 årligt (nutidskroner) for tjeneste ved flere end 4 kirker.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om Lille Hids pastorat kan fås på: www.kragelundkirke.dk

Ring og hør nærmere om stillingen og aftal gerne et besøg i kirken. Kontaktperson er Marna Kjeldsen, tlf.: 25114792, eller formand for menighedsrådet Kirsten Juul, tlf.nr. 51901244

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: Sejling-Sinding Kirkers mailadresse: 8608fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 22. november 2019 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 48.
Ved samtaler og prøvespil, vil en organist fra pastoratet deltage.

Ansættelsesudvalget består af medlemmer fra pastoratets 4 menighedsråd.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest inden ansættelse.