Barselsvikariat - organist ved Måløv Kirke, Ballerup-Furesø Provsti, Helsingør Stift

Barselsvikariat for organisten ved Måløv Kirke i Ballerup kommune er ledig pr. 28. november 2017 og 6 måneder frem med mulighed for forlængelse.

Stillingen er på ca. 25 timer om ugen afhængig af, hvilke opgaver barselsvikaren kan påtage sig.

Måløv Sogn har 8.868 indbyggere, 6 fuldtidsansatte medarbejdere og 3 præster.
Måløv ligger ca. 20 km fra København. Der er S-tog og gode trafikforbindelser til byen.
Kirkens orgel er fra Carsten Lund, 2001 og kan ses på vores hjemmeside: http://www.maalovkirke.dk/page/634/kirkens-inventar
Der er ikke klaver i kirken, men der forefindes 2 i Sognegården.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
 • spille ved gudstjenester, højmesser, kirkelige handlinger, konfirmandgudstjenester, sogneeftermiddage og ved plejehjems andagt 1 gang om måneden.
 • være leder af kirkens ungdomskor som medvirker ved højmesserne og gudstjenester. Koret et blandet kor (SABT) og består af ca. 20 sangere i alderen 12-25 år.
 • afholde ugentlige korprøver med ungdomskoret, torsdage kl. 19.30-21.00
 • administrere korets løn og booke sangere til kirkelige handlinger
 • deltage i diverse planlægningsmøder med de øvrige ansatte og menighedsrådet
Vi forventer, at du:
 • har en organistuddannelse eller tilsvarende
 • har gode musikpædagogiske evner og gode musikalske færdigheder
 • har erfaring med kor
 • er åben for anderledes gudstjenesteformer
 • har gode samarbejdsevner og vægter fleksibilitet
 • er indstillet på tæt og engageret samarbejde med de øvrige ansatte og menighedsrådet
Ansættelse sker ved Måløv Kirke, Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv.

Der vil blive indhentet børneattest.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.258 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 22.308 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Lise Bramsen på tlf. 21 90 32 05 og på mail lb@maalovkirke.dk eller til organist Marlene Hauge som træffes på tlf. 21 81 49 09 ons-fre kl. 10-17

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Måløv Menighedsråd på mail til lb@maalovkirke.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. september 2017 kl. 12:00.
Samtaler og prøvespil med korledelse vil foregå i uge 40 og 41.