Organist ved Nørremarkskirken, Vejle Provsti, Haderslev Stift

En fuldtidsstilling , 37 timer pr. uge, som organist ved Nørremarkskirken i Vejle er ledig til besættelse pr. 1. december 2020.

Nørremarkskirken er en moderne kirke fra 1976, der er udsmykket af Peter Brandes i 2013. Den ligger i et multietnisk og flerkulturelt område, og der er ansat to præster, en kirke- og kulturmedarbejder, en kordegn, en kirkesanger, to kirketjenere samt to kirkepedeller.

Orglet, der er placeret på gulvet i kirkens nordlige side, er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 1977 og forsynet med 22 stemmer på to manualer og pedal. Desuden er der et Yamaha-flygel i kirkerummet og et klaver i menighedssalen.

Nørremarkskirken er kendetegnet ved en god kirkegang og en engageret menighed med mange frivillige. Der er en lang række faste aktiviteter samt et udbud af arrangementer ved kirken, som man som organist kan få indflydelse på, da musikken prioriteres højt.

Vi forventer, at du
 • er dynamisk, imødekommende og initiativrig
 • er indstillet på at indgå i et kollegialt fællesskab med kirkens øvrige ansatte
 • er fleksibel og evner at håndtere skiftende arbejdsbelastninger
 • er indstillet på at spille på kirkens flygel og er positivt indstillet over for forskellige musikalske genrer
 • er indstillet på at lede kor i et for tiden ikke defineret omfang (eksempelvis projektkor for voksne, der arbejder i kortere forløb nogle gange om året)
 • kan byde ind med nytænkning i forhold til musikalske aktiviteter for forskellige målgrupper
Ud over at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger skal du
 • arrangere kirkekoncerter i samarbejde med arrangementsudvalget
 • udføre administrative opgaver i forbindelse med koncerter og andre musikalske arrangementer
 • medvirke ved konfirmandundervisning og skole-kirke-samarbejde
 • spille til eftermiddags- og aftenarrangementer i sognelokalerne
 • afvikle babysalmesang i samarbejde med den ene af kirkens præster
 • finde kirkesangere til kirkelige handlinger og organistafløsere i forbindelse med friperioder
 • deltage i diverse møder
På nørremarkskirken.dk finder du yderligere information om kirken og dens aktiviteter.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Gullie Andersen (23709015 eller gullie.andersen@gmail.com).

Ansøgning med relevante bilag stiles til menighedsrådet og sendes til 9092fortrolig@sogn.dk senest fredag den 16. oktober 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes at finde sted den 27. oktober 2020.

Ansættelse sker ved Nørremarks sogns menighedsråd, Nørremarkskirken, Moldevej 1, 7100 Vejle.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. og 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. og 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.