Organist ved Rold og Vebbestrup Kirker, Hadsund Provsti, Aalborg Stift

En stilling som organist ved Rold Kirke og Vebbestrup Kirke, i Rold-Vebbestrup Pastorat er ledig pr. 1. marts 2021 eller snarest muligt.

Stillingen er på gennemsnitligt 32 timer pr. uge.

Dette er en stilling, der er blevet opgraderet fra 14 timer til 32 timer ugentligt i Hadsund provsti, hvorfor ansøgeren får mulighed for at udvikle stillingens indhold.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
 • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne samt ved specialgudstjenester
 • At medvirke til planlægning og afholdelse af koncerter og sangaftener
 • At medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger udenfor kirkens rum
 • At medvirke ved musikalsk legestue
 • At medvirke lejlighedsvis ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
 • At medvirke til at opbygge og lede et voksenkor
 • At medvirke ved menighedsmøder og foredragsaftener
 • At indgå i et organist- team, hvor man afløser ved ferie og fri-weekends i den nordvestlige del af provstiet
Lidt om os:

Rold-Vebbestrup pastorat i Hadsund Provsti ligger med Rold skov som nabo i den nordvestlige ende af Mariagerfjord kommune. Her er et rigt kulturliv og en skøn natur. Vi er 2 landsogne med henholdsvis 366 folkekirkemedlemmer i Rold sogn og 1115 folkekirkemedlemmer i Vebbestrup sogn. Selv om der er tale om landsogne, er aldersfordelingen jævnt fordelt.

Velviljen overfor kirken er stor ved særlig tilrettelagte gudstjenester og arrangementer, dog er deltagelsen lav ved den almindelige højmesse.

Vi er folkelige og uhøjtidelige og holder af fællesskabets glæder med humoristisk islæt.

Vi har tradition for, at kirkerne samarbejder med institutioner og sognenes borgerforeninger. I Rold kirke har der igennem 8 år været et gospelkor, som er ophørt i sommeren 2019. Vi håber, at et nyt voksenkor kan etableres.

Samarbejdet med sognepræsten og de øvrige ansatte er præget af tillid, konstruktivitet og godt humør.

Begge kirker er opført i den romanske perioden 1100-1200 tallet.

Orglet i Rold kirke er bygget af Jysk Orgelbyggeri i 1961. Det har 5 stemmer med en tilbygget Subbas 16. Facaden er tegnet af arkitekt Skyum, Bælum.
Orglet i Vebbestrup kirke er bygget af Jysk Orgelbyggeri i Aarhus i 1971. Orgler er udstyret med 5 stemmer.

Vi forventer, at du:
 • er en person med gejst, der vil være med til at løfte det kirkelige liv og være en del af fællesskabet i sognene
 • er udadvendt, selvstændig, pålidelig og har empatiske egenskaber
 • vil bidrage til arbejdet med at være kirke på landet til hverdag og fest
 • kan spille både rytmisk og klassisk musik på orgel, klaver og eventuelt andre instrumenter, så fællessangen ledsages bedst muligt
 • har kirkemusisk ekspertise og har blik for æstetik og samtidig at du er i øjenhøjde med menigheden
 • kan spille de traditionelle gamle salmer, men også har flair for fornyelse med nye traditioner, bl. a. ved at anvende højskolesangbogen, nye salmetillæg og folkekære sange
Der er pligt til at afløse ved ferie, friweekend og sygdom, primært ved Storarden-Arden Pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker Vebbestrup Sogns Menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020 og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kisser Post på telefonnummer 22869855 eller sognepræst Kathrine Krog tlf. 98561308/51519510

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8314fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag, den 20. januar 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted onsdag, den 10. februar 2021.

Menighedsrådene oplyser, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.