Ny overenskomst er i hus

15-02-2013

De netop overståede overenskomstforhandlinger har ført til en række aftaler og erklæringer, hvoraf nogle kan vise sig at være til fordel for Organistforeningens medlemmer.

Af Anders Thorup, formand

Først skal et par begreber lige afklares:
 • Reguleringsordningen er en aftale, der sikrer, at lønudviklingen i staten følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Den blev oprindelig skabt for at sikre, at statens lønninger ikke sakkede bagud. De sidste par år har staten dog haft en højere lønstigning end det private, og reguleringsordningens resultat har derfor været negativt!
 • Store og små borde: Statens overenskomstforhandlinger foregår på to niveauer. Dels forhandles der mellem Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationerne om resultater, der er landsdækkende, og typisk gælder for langt de fleste ansatte. Dels forhandles der ”lokalt”. Det vil for vort vedkommende sige, at der forhandles mellem CO10/Organistforeningen og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. DOKS medvirker også ved disse forhandlinger.
Det store bord
Jeg vil her kort anføre de dele af forliget, der berører foreningens medlemmer.
 1. Overenskomstperioden er på to år regnet fra 1.april 2013
 2. Generelle lønforhøjelser er på 0,82% den 1/4 2013 og 0,80% den 1/4 2014. På grund af den negative reguleringsordning bliver lønforhøjelsen i 2013 dog eksakt 0%. Stigningen i 2014 forventes at blive på godt 1%. Det er dermed sikkert, at lønstigningen bliver lavere end inflationen. Der bliver med andre ord tale om en reallønsnedgang.
 3. Reguleringsordningen videreføres, hvilket var et krav fra arbejdersiden. Hvorimod arbejdsgiversiden havde ønsket den ophævet. Det er således bemærkelsesværdigt, at det var den side i forhandlingerne, der havde gavn af ordningen, der ønskede den ophævet – og omvendt. Det må jo betyde, at begge sider trods alt ser fremtiden som lysere end nutiden!
 4. Tillid og samarbejde er overskriften på et projekt, hvortil der er afsat et beløb på ca. 2 mio. Ingen af disse penge er øremærket folkekirken, hvor man nøjes med at opfordre til at skærpe fokus på medarbejdermøderne. Det vil næppe medføre nogen revolutionerende ændringer.
 5. Tryghed og kompetenceudvikling er overskriften på det afsnit, der handler om Kompetencefonden og Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK). Hele området tilgodeses med et beløb på ca. 58 mio. Kompetencefonden videreføres, men det er på nuværende tidspunkt uklart om der fortsat vil kunne behandles individuelle ansøgninger, eller om der i højere grad vil blive tale om bevillinger til ”tværgående og gruppevise fokus- og indsatsområder”. SCK nedlægges og erstattes af en styregruppe og et udvalg betjent af et sekretariat. Organistforeningen afventer med spænding hvordan opfølgningen på vort efteruddannelsesprojekt bliver, idet det for øjeblikket ligger hos SCK.
 6. Der er nogle tekniske pensionsændringer omkring depotsikring, delpension og førtidspensionsfradrag.

De små borde
Ændring i overenskomst og protokollater:
 1. Begrebet rammetid er nu defineret og begrundet i overenskomstteksten, og det er fastslås, at en aftale herom skal være indgået inden ansættelsen.
 2. De tidligere meddelte aftaler om flytning af den faste fridag og de særlige regler for 24. december er nu indskrevet i overenskomstteksten.
 3. De decentrale arbejdstidsaftaler gælder nu for overenskomstområdet. Det betyder, at der lokalt, hvis parterne er enige om det, kan indgås aftaler, der fraviger overenskomstens arbejdstidsaftaler. Sådanne aftaler indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen.
 4. Forhandling af lokale midlertidige tillæg/funktionstillæg kan nu foretages hele året og ikke kun i den fastsatte forhandlingstermin.
 5. Der er foretaget diverse redaktionelle ændringer i overenskomstteksten. Visse afsnit er flyttet for at give en mere logisk struktur – og tre af de fire indgående parter har skiftet navn!

Hensigtserklæringer:
 1. Ministeriet vil undersøge muligheden for, at tillidsrepræsentanters transportudgifter dækkes af provstiet i stedet for som nu af det lokale menighedsråd.
 2. De fleste tjenestemandsansatte PO-organister er efterhånden ved at være på slutløn. Der har ikke i de seneste år været afsat lokallønsmidler til omklassificering, og det kommer der næppe heller i den nærmeste fremtid. Tjenestemændene er altså strandede på deres nuværende løn, og derfor vil vi i det kommende år forhandle med ministeriet om evt. overgang til 'ny løn' for tjenestemænd, som dermed vil få mulighed for at forhandle lokale løntillæg på linje med overenskomstansatte organister.
 3. Der skal udarbejdes en vejledning om ”ny løn” til menighedsrådene. Her kunne det f.eks. tydeliggøres, hvilke kvalifikationer, der kunne udløse et lokalt løntillæg.
 4. Det skal undersøges, om visse af overenskomstens arbejdstidsregler kan overføres til tjenestemandsområdet.
Se resultatpapirerne og den nye overenskomst, som er gældende med det forbehold, at finansministeriet godkender det samlede forlig - åbnes som pdf her.

LÆS OGSÅ:
Rammetid og løn aftales samtidig
Arbejdstid kan aftales lokalt