Godtgørelse for usaglig afsked bliver mere værd

07-03-2014

En erstatning for ulovlig fyring af eksempelvis gravide bliver nu skattefri for den krænkede og skattepligtig for krænkeren – også i tilfælde af et forlig. Det er konklusionen efter i principiel afgørelse i Skatterådet, som er skattevæsenets øverste myndighed.

OPDATERING: Skatterådet har allerede i maj 2014 atter ændret praksis - læs: Godtgørelse er alligevel skattepligtig.

Sagen blev afgjort i december 2013 og handlede om afskedigelse af en række piloter, som i en sparerunde var blevet afskediget efter alder. Fremgangsmåden blev af Ligebehandlingsnævnet stemplet som aldersdiskrimination, og arbejdsgiveren måtte punge ud med en godtgørelse.

Piloterne fik trukket skat af pengene – helt i overensstemmelse med den hidtige praksis. En af dem valgte imidlertid at klage over dette til Skatterådet, og rådets afgørelse er usædvanlig, da den går direkte imod indstillingen fra SKAT.

SKÆRPET STRAF FOR REGELBRUD
Ifølge SKAT må en erstatning for ulovlig fyring skattemæssigt være at betragte på linje med en almindelig fratrædelsesgodtgørelse, som der helt naturligt skal betales skat af.

Men ifølge Skatterådets afgørelse kan en arbejdsgivers udgifter som følge af overtrædelse af forskelsbehandlingsloven – på grund af grovheden i en sådan sag – ”ikke anses for et udslag af en normal driftsrisiko og er derfor ikke fradragsberettigede som driftsudgifter”. Tilsvarende kan den fyrede medarbejders erstatning ikke være skattepligtig, da dens begrundelse er at ”kompensere for den retsstridige krænkelse”.

Dette betyder med andre ord, at for en arbejdsgiver, som fyrer en medarbejder på grund af eksempelvis graviditet eller alder, vil straffen fremover være væsentlig hårdere end hidtil. Og for en afskediget medarbejder vil erstatningen være tilsvarende mere værd.

GÆLDER OGSÅ VED FORLIG
Meget ofte ender sager om usaglig afsked med et forlig, uden at sagen bliver taget op i Afskedigelsesnævnet. Et vigtigt spørgsmål var derfor, om de samme skatteregler gælder for en godtgørelse, der udbetales som følge af en frivilligt indgået aftale mellem parterne. Og i Skatterådets nye afgørelse er svaret herpå et tydeligt ja.

Den principielle afgørelse kan studeres her.
Filip