Nye regler om tjenestesteder og -forseelser

12-12-2014

Et nyt tjenestemands-cirkulære slår fast, at organisten ikke kan nægte at komme og spille, selvom kapellet ligger langt fra sognet.

Kirkeministeriet er godt i gang med at rydde op i de mange regler på folkekirkens område. Allerede i april 2014 blev en række cirkulærer ophævet, blandt andet det meget omfattende 1997-cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærer. De fleste paragraffer var blevet forældede eller overflødige, men ikke alle, så nu har ministeriet i stedet lanceret tre nye cirkulærer.

FLEKSIBELT TJENESTESTED
Den vigtigste af de nye forskrifter er ”Cirkulære om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer”. Det fortæller i § 4, at ansatte har pligt til at medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger uden for sognet, når det gælder tjenester i hjemkirkens regi, altså primært bisættelser fra kommunale kapeller samt eventuelt plejehjems- eller sygehusgudstjenester.

Denne regel gælder formelt for tjenestemænd, men har i praksis betydning for fortolkningen af, hvad der gælder for overenskomstansatte:

”Vi får jævnligt spørgsmål om, hvorvidt organisten er forpligtet til at køre uden for sognet for at spille til en bisættelse. Det er hun, og det vil hun også være som overenskomstansat,” lyder det fra Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen.

NU KAN RÅDET IRETTESÆTTE
En anden væsentlig ændring drejer sig om disciplinærsager, altså tjenesteforseelser (§ 13). Hidtil har alle sager imod tjenestemænd i princippet skullet afgøres af ministeriet, men menighedsrådene har nu fået kompetence til at behandle og afgøre mindre sager. Det gælder dog kun, hvis ”den disciplinære afgørelse på forhånd må forventes ikke at ville overstige en advarsel, irettesættelse eller bøde på ikke over 1/25 af tjenestemandens månedsløn”. Alle sager, som involverer tjenstligt forhør, ligger fortsat hos Kirkeministeriet.

Foruden tjenestemands-cirkulæret er to andre cirkulærer trådt i kraft den 1. november: et om opslag af stillinger og et om ansættelsesvilkår for ansatte, som ikke er omfattet af overenskomst.

Endnu et par cirkulærer forventes udsendt ganske snart, blandt andet om decentrale arbejdstidsaftaler. Desuden har ministeriet bebudet en vejledning, som blandt andet skal præcisere menighedsrådets forhandlingspligt i forbindelse med lokale lønforhandlinger.

På retsinformation.dk ligger de nyeste cirkulærer øverst i oversigten på siden her.
Filip

LÆS OGSÅ: Ingen skinforhandlinger om lokalløn (13.10.14)