Ny lokallønsordning for tjenestemænd hos DOKS, FAKK og kirketjenerne

19-05-2015

Moderniseringsstyrelsen afviser ny løn for tjenestemænd blandt folkekirkens funktionærer. Det har nu for nogle af dem ført til en alternativ ordning med forringelser på pensions­området. For PO-tjenestemænd gælder puljeordningen fortsat.

En overenskomstansat kirkefunktionær kan via sin faglige organisation som bekendt indgå lokale lønaftaler om kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. Tjenestemændene derimod har hidtil alle været omfattet af en puljeordning, som kun fungerer i det omfang, der findes midler til lokallønspuljen i skiftende overenskomstforlig – altså en mere usikker situation.

I forbindelse med forhandlingerne om organistoverenskomsten fra 2013 blev der derfor aftalt et såkaldt periodeprojekt, som gik ud på, at der samme efterår skulle forhandles om en mere permanent løsning i form af ny løn for tjenestemænd. Ønsket var at give tjenestemændene mulighed for at få en lønudvikling på vilkår, som ligner de overenskomstansattes – også efter have nået det højeste trin på skalaen.

Men periodeprojektet blev forhindret af, at Kirkeministeriet ikke kunne få grønt lys af Moderniseringsstyrelsen, som uddelegerer forhandlingsretten. Det førte til, at sagen i en længere periode var lagt død.

NEJ TIL NY LØN
I forbindelse med forhandlingerne frem imod den aktuelle 2015-overenskomst kunne Kirkeministeriet omsider oplyse, at Moderniseringsstyrelsen helt principielt er afvisende over for at lade tjenestemænd i de såkaldt lukkede grupper overgå til ny løn. Lukkede grupper er faggrupper, hvor der ikke oprettes nye tjenestemandsstillinger.

”Moderniseringsstyrelsen har således grundlæggende ændret kurs overfor samtlige grupper på det statslige område, som endnu ikke er overgået til ny løn”, konstaterer DOKS-bestyrelsen i sin skriftlige årsberetning fra april.

For DOKS var det imidlertid presserende at få forbedret mulighederne for foreningens tjenestemandsansatte, da der i deres tilfælde ikke var udsigt til overenskomstaftalte lokallønsmidler. Derfor fik DOKS med hjælp fra Akademikernes Centralorganisation lavet en aftale direkte med Finansministeriet. Den aftale præsenterer DOKS i beretningen:

”Der kan indgås aftaler om tillæg eller engangsvederlag uden for pulje (…). Kirkeministeriet har i forlængelse af aftalerne meddelt, at kompetencen til at forhandle efter de nye aftaler ønskes uddelegeret til det enkelte menighedsråd. I lyset af Moderniseringsstyrelsens modvilje imod ny løn er bestyrelsen tilfreds med, at det trods alt er lykkedes at få et gennembrud på tjenestemandsområdet.”

For kirketjenerne og graverne er der indgået en tilsvarende aftale via deres centralorganisation, OAO.

INGEN OMKLASSIFICERING
DOKS' og OAO's aftaler kan ikke sidestilles med en aftale om ny løn. For det første er der ikke tale om et egentligt lønsystem, som er aftalt mellem Finansministeriet og alle centralorganisation­erne. For det andet har aftalen ikke virkning for tjenestemandspensionen, sådan som en eventuel aftale om ny løn for tjenestemænd ville have, og som den nuværende puljeordning også har. Dette ville kræve, at man lokalt kunne aftale en omklassificering til et højere skalatrin, og det tillader DOKS' og OAO-organisationernes aftaler ikke.

Sammenlignet med puljeordningen er deres aftaler altså ikke nødvendigvis mere attraktive. Og ved de aktuelle overenskomstforhandlinger var det under ingen omstændigheder aktuelt for Organistforeningen og de øvrige kirkefunktionærorganisationer under CO10 at sigte efter en tilsvarende aftale. Det oplyser CO10 over for Organist.org.

For CO10-organisationerne var status i forbindelse med forhandlingerne nemlig en lidt anden. Til finansiering af tjenestemændenes lokale løntillæg lå CO10 inde med en restpulje fra tidligere forlig. Ved de centrale forhandlinger var det derfor muligt at få indfriet CO10's krav om en opskrivning af de eksisterende lokallønspuljer for tjenestemænd på det gamle lønsystem til det aktuelle lønniveau.

DOKS-organisternes, kirketjenernes og gravernes nye tjenestemandsaftale trådte i princippet i kraft pr. 1. april 2015. Midt i april har Kirkeministeriet i ”Nyhedsbrev nr. 22 fra Folkekirkens Personale” lovet at udsende nærmere information om, hvordan aftalen skal håndteres lokalt. Dette er dog endnu ikke sket.
Filip

OPDATERING 26.08.15: Cirkulæret om lokallønsordningerne kan ses her.Man kan sætte sig nærmere ind i de forskellige lønsystemer, som generelt anvendes i staten, via Moderniseringsstyrelsens side her.

LÆS OGSÅ: CO10 rykker for svar hos Moderniseringstyrelsen (12-04-14)