Nyt skema til stillingsoptælling

04-02-2016

Organistforeningen tilbyder nu sine medlemmer et nyt regneark til optælling af organiststillinger. Skemaet fungerer tillige som en tjekliste over alle de opgaver, der er forbundet med forberedelsen og udførelsen af organistens arbejde.

Stadig flere provstikonsulenter anvender deres egne hjemmelavede optællingsskemaer, når de på et menighedsråds vegne optæller en organiststilling. Tidsforbruget, de anvender til de enkelte tjenester og aktiviteter, anslås på baggrund af kutyme, økonomi, ”rimelighedsvurdering” m.v.

Det, der sjældent eller aldrig ligger til grund for vurderingen, er et indgående indblik i de mangear-tede delopgaver, der varetages af organisten i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af højmesser, korarbejde, koncerter m.v.

Det skal retfærdigvis nævnes, at heller ikke alle organister er bevidste om, hvor mange større eller mindre aktiviteter, der reelt laves i forbindelse med forberedelsen af organistopgaverne. Og dette kan være et problem, når organisten over for menighedsrådet eller præsten (eller provstikonsulenten) skal argumentere for sit faktiske tidsforbrug.

DROP DEN FAGLIGE STOLTHED
At man er i stand til i detaljer at redegøre for sit faktiske tidsforbrug, er dog ikke ensbetydende med, at menighedsrådet vil acceptere tidsopgørelsen. Og det er menighedsrådet, der har retten til at beslutte, hvor mange timer de vil afsætte til hver enkelt af organistens opgaver.

Men med regnearket og tjeklisterne vil organisten have et redskab til at indgå i dialog med menighedsrådet om, hvilke dele af opgaverne menighedsrådet ikke finder nødvendige at få udført.

Og naturligvis skal organisten undlade at udføre de opgaver, som menighedsrådet ikke vil betale for – også selv om det går ud over kvaliteten af arbejdet. Gør man det alligevel, fordi ens professionelle stolthed tilsiger at gøre det, må man huske på, at man gør sin efterfølger i jobbet en bjørnetjeneste. Man skaber en forventning hos menighedsrådet om, at man kan få mere, end man er villig til at betale for.
John Poulsen

Få en nærmere introduktion til det nye regneark, og find selve regnearket på medlemssiderne her.

LÆS OGSÅ