Flere måder at finansiere TR-udgifter på

06-06-2016

Når organisternes tillidsrepræsentanter har udgifter til kørsel i forbindelse med hvervet, er det som udgangspunkt deres egne menighedsråd, der hænger på dem. Dette kan dog ændres efter en lokal beslutning.

Et cirkulære fra Kirkeministeriet slår fast, at tillidsrepræsentanters kørselsudgifter som udgangspunkt fortsat skal dækkes af kirkekassen i tillidsrepræsentantens hjemsogn. ”Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken” trådte officielt i kraft i maj, men reelt indeholder det kun sproglige tilrettelser i forhold til det tidligere cirkulære på området.

Spørgsmålet om tillidsrepræsentanters kørselsudgifter har ellers i flere omgange været forhandlet mellem ministeriet og Organistforeningen og DOKS. Efter organisationernes opfattelse ville det være mere rimeligt, hvis kørselsudgifterne eksempelvis kunne afholdes af provstikassen. Og selvom forhandlingerne ikke har resulteret i egentlige regelændringer, lægger Kirkeministeriet op til en større lokal fleksibilitet for, hvordan udgifterne kan dækkes. I nyhedsbrev nr. 25 fra Folkekirkens Personale, som blev udsendt i februar, beskriver ministeriet nemlig tre modeller for, hvordan tillidsrepræsentantudgifterne kan deles mellem flere menighedsråd:

For det første kan provstiudvalget kompensere menighedsrådet med et fast beløb via ligningsmidlerne. For det andet kan menighedsrådene i et geografisk område, som tillidsrepræsentanten opererer i, gå sammen om at dække udgifterne fælles ”via en af menighedsrådenes kasser”. Og for det tredje kan udgiften finansieres via provstiudvalgskassen i forbindelse med et budgetsamråd, hvor der kræves to tredjedeles flertal for at flytte udgiften.

Fra Organistforeningens sekretariat lyder meldingen, at foreningen anbefaler den første model, da det er den mindst bureaukratiske af dem.
Filip