Staten underminerer lønmodtageres ret til forhandling

11-04-2017

De statsligt ansatte har delvist afbrudt samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen som reaktion på en uformindsket fremvækst af ”regnearksbaseret” ledelsesstil blandt statslige arbejdsgivere.

Organistforeningen deltog i begyndelsen af april i et fagligt møde sammen med 51 andre faglige organisationer på statens område. Her blev det konkluderet, at de statsligt ansatte ønsker at stadfæste den ”skarpe linje”, som blev lagt efter et møde i december med Sophie Løhde, der er minister for offentlig innovation. Dette indebærer en afbrydelse af en række samarbejder med Moderniseringsstyrelsen.

Mødet i april fandt sted i regi af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som er den instans, der repræsenterer de ca. 180.000 ansatte i staten i forbindelse med centrale forhandlinger og samarbejder.

Forhistorien er, at CFU-formand Flemming Vinther efter mødet med ministeren i december meldte ud, at CFU med stor beklagelse så sig nødsaget til blandt andet at indstille samarbejdet omkring udviklingsprojekter, herunder et projekt, som skulle styrke et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra politisk hold har der nemlig ikke været vilje til en opblødning af den mere og mere stramme linje, som er ført af Moderniseringsstyrelsen under daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen.

”Der er fri jagt på betalte fridage i ministerier og styrelser. Det er brud på den tradition, der følger af den danske model, hvor så store forandringer er genstand for forhandling mellem de centrale parter,” begrundede Flemming Vinther i et åbent brev til Sophie Løhde efter mødet i december.

At visse betalte fridage afskaffes uden forhandling på en række statslige arbejdspladser, er blot ét af flere udslag af det, der betegnes som en ”uacceptabel arbejdsgiveradfærd”.

REGNEARKSBASERET LEDELSESRET
I en pressemeddelelse fra CFU i forlængelse af det førstnævnte møde i april lyder meldingen som følger:

”På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen. De statslige medarbejdere er motiverede for at bidrage til at skabe en god og effektiv offentlig sektor til gavn for borgerne, men Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem, ved at erstatte traditionen for samarbejde med snæver regnearksbaseret ledelsesret.

Talen er klar. Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:
  • Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten
  • Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
  • Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne
  • Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen”.

I pressemeddelelsen slutter CFU med at udtrykke bekymring for, ”at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen.”

PÅVIRKER ARBEJDSGLÆDEN
Også på Kirkeministeriets område har man de senere år kunnet ane en fremvækst af ”regnearksbaseret ledelse”, blandt andet i form af krav om tidsregistrering. Og her er der for organisters vedkommende i høj grad grund til skepsis, mener Organistforeningens formand, Henriette Hoppe.

”Forsøg med tidsregistrering af organister falder til jorden, da det ikke giver mening at registrere, hvor meget tid den enkelte organist bruger til at forberede sig til det ene eller andet. Det siger intet om kvaliteten af det udførte arbejde,” hævder hun og uddyber:

”Forsøg på effektivisering og besparelser på organistens arbejdsområder ender oftest med at gå direkte i kødet på arbejdsglæden, når udfordrende opgaver og forberedelse fjernes fra stillingen. Den kreative tilgang til arbejdsgiverrollen rammer derfor også os med vores medlemmer.”
Filip