Voel-Svostrup og Dallerup menighedsråd har handlet usagligt

02-07-2010

Voel-Svostrup og Dallerup menighedsråd har afskediget deres organister med henvisning til, at de fremover vil indgå i et samarbejde, hvor der kun er brug for én organist. Man havde derfor valgt at opsige organisterne og opslå den fælles organiststilling.

FPO afholdt møde med Voel-Svostrup menighedsråd, hvor det blev påpeget, at foreningen anså afskedigelsen for usaglig. Menighedsrådene afviste dette og fastholdt afskedigelsen. FPO anmodede herefter i henhold til overenskomstens § 29 om et forhandlingsmøde med Århus Stift.

Medlem af Silkeborg provstiudvalg cand.jur. Jørgen Kallesen, som har rådgivet menighedsrådene, fremlagde menighedsrådenes sysnpunkter. 

Stiftsadministrationen tilkendegav klart og entydigt, at der var tale om usaglig afskedigelse.

Der var herefter enighed om, at Voel og Svostrup menighedsråd trækker opsigelsen af deres organist tilbage. Det forventes at Dallerup menighedsråd tilsvarende trækker opsigelsen af deres organist tilbage. Herefter indgår Voel, Svostrup og Dallerup menighedsråd i en proces med henblik på at træffe en afgørelse om, hvilken af de to organister, der tilbydes ansættelse på ændrede vilkår i den fremtidige organiststilling.

jp