Nyt projekt skal udvikle faglige teams

05-07-2012

Et undervalg til Folkekirkens Brancheudvalg har søgt Statens Center for Kompetenceudvikling om midler til et pilotprojekt, som har til formål at afdække, hvordan man kan skabe de bedst mulige rammer for, at kirkefunktionærer kan udvikle deres faglige kompetencer gennem deltagelse i faglige teams på tværs af sognegrænser.

Idéen er at gennemføre nogle konsulentstyrede forløb i et antal områder, hvor der allerede er oprettet samarbejde mellem flere menighedsråd. Forløbene skal på baggrund af en evaluering munde ud i en drejebog med konkrete værktøjer til kompetenceudvikling i eksempelvis et team af organister.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samarbejde med kirkefunktionærernes fagorganisationer udformet projektansøgningen. Her har Organistforeningen været repræsenteret ved sekretariatsleder John Poulsen. Han indgår i det underudvalg, der skal fungere som styregruppe for projektet, hvis midlerne til det bliver bevilliget. Ansøgningsfristen er her i august.
Filip