Loading...

Organist og kirke- og kulturmedarbejder til Øster Hassing og Gåser Kirker, Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift

Organist og kirke- og kulturmedarbejder til Øster Hassing og Gåser Kirker, Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift

STILLINGEN

Omfang

22 og 10 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

7. december 2022

Ansættelsesdato

1. februar 2023

Musikalsk dygtig organist og kreativ kirke- og kulturmedarbejder søges

Vi har ved Øster Hassing – Gåser sogne, Aalborg Nordre Provsti to spændende stillinger ledige, som vi ønsker besat pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Vi søger en organist 22 timer pr. uge og en kirke- og kulturmedarbejde 10 timer ugentligt.

En mulighed kunne være en kirkemusiker på 32 timer om ugen med faglig fleksibilitet som KK-medarbejder eller en kombineret stilling på 22 timer om ugen, som henholdsvis DOKS- eller PO-organist og KK-medarbejder på 10 timer.

Organiststillingen:

Vi søger en organist, der kan varetage alle de opgaver, der knytter sig til organistfunktionen, herunder gudstjenester og kirkelige handlinger samt koncerter.

Vi lægger særligt vægt på, at du favner bredt musikalsk, og at du har flair for gennem kirkemusikken at møde alle generationer. Vi søger derfor en organist, der

 • kan skabe en dynamisk fortolkning af salmer og samtidig forene det musikalske i en kirkelig kontekst
 • har lyst til at skabe gudstjenester med særlig profil for børn, unge og ældre
 • kan og har lyst til at varetage og udvikle et børne-ungdomskor
 • kan arrangere kirkekoncerter med børne-ungdomskoret
 • har indsigt i og lyst til at engagere sig i kirkens liv i forhold til børn, unge og ældre
 • er åben for nye ideer.

Orglet i Øster Hassing Kirke er fra orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen, Terkelsbøl, og har 14 stemmer. Opsat i år 2000.

Orglet i Gåser Kirke er fra Jysk Orgelbyggeri 1964-65 og er på 5 stemmer.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aalborg Østre Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Øster Hassing – Gåser Sogns Menighedsråd beliggende Bredgade 4B, 9362 Gandrup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Kirke- og kulturmedarbejderstillingen:

Vi søger en aktiv og kreativ kirke- og kulturmedarbejder, der med gejst og engagement kan varetage et bredt udsnit af kirke- og kulturmedarbejderopgaver. Vi lægger vægt på, at du menneskeligt favner bredt, og at du kan se dig selv som en del af en kirke, der værner om de kirkelige traditioner, men som også er åben overfor nye ideer. Vi søger derfor en kirke- og kulturmedarbejder, der bl.a. kan

 

 • forestå undervisning af mini-konfirmander
 • deltage ved konfirmandundervisning
 • forestå baby-salmesang
 • forestå børne-bongo
 • forestå arrangementer for unge familier
 • være tov-holder for projekt ”Unge hjælper unge”
 • være kirkens brobygger til byen

Ved ansættelse i stillingen som kirke- og kulturmedarbejder, vil stillingen være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151,82 kr. – 395.051,28 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 313.059,87 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 313.059,87 kr. – 447.227,73 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.966,77 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.OK tillæg på 909,93 kr. (nutidskroner) pr. år.

Fælles for begge stillinger:

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

For begge stillinger gælder, at vi søger en udadvendt medarbejder, der er god til teamwork, og som har en positiv tilgang til både kollegaer samt til arbejdsopgaver og udfordringer. Vi lægger også vægt på, at man har flair for positivt at møde alle generationer, og at man kan se sig selv være en del af et aktivt kirkeliv, hvor tradition og fornyelse går hånd-i-hånd. Vi ser meget gerne, at begge funktioner varetages af samme medarbejder, men har du kun interesse i den ene stilling, så søg frimodigt – det er vigtigere for os at få de rigtige medarbejdere, fremfor at én medarbejder kan varetage begge funktioner.

Øster Hassing – Gåser Sogn har godt 2.200 indbyggere, og der er ansat en præst, en kirkesanger, en organist, en graver samt gravermedhjælpere i sognet. Vores nuværende organist er ansat i en midlertidig stilling og vil gerne fratræde. Vi har ikke tidligere haft en kirke- og kulturmedarbejder, hvorfor du i høj grad selv vil kunne være med til at forme indholdet i stillingen.

Øster Hassing – Gåser Sogn er kendetegnet ved god tilslutning til gudstjenester og øvrige arrangementer i sognet Vi bestræber os på, at have et sogn i løbende udvikling, forankret i kirkens traditioner og forsøger, at ramme sognet borgere bredt aldersmæssigt. Der afholdes diverse arrangementer i begge vore kirker og Sognets hus, hvor musikken vægtes, som en vigtig faktor for de forskellige arrangementer i fællesskabet.

Det er vigtigt for os som arbejdsgiver, at vi i dagligdagen har en munter og positiv omgangstone med hinanden og hvor vi alle byder ind med tiltag og ansvar, således at man dermed får indflydelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Anders Grinderslev på telefonnummer 20569064 / mail: anmg@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Øster Hassing – Gåser Sogns Menighedsråd via mail til   mail til anmg@km.dk.

Ansøgning til begge stillinger skal være menighedsrådet i hænde senest den 07.12.2022.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 50.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Del:

ALLE OPSLAG

 • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 01.12.2022

 • 22 og 10 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 07.12.2022

 • 20 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 10.12.2022

 • 20 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 11.12.2022

 • 37 timer ugentligt; ansøgningsfrist: 02.01.2023 kl. 12.00

Go to Top