Organist og korleder til Fruering og Vitved Kirker, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Organist og korleder til Fruering og Vitved Kirker, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

30. marts 2023 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. juni 2023

Vores organist ved Fruering og Vitved Kirker går på pension. Stillingen omfatter en stor andel korarbejde med både børn og voksne og det arbejde ønsker menighedsrådene ved Fruering og Vitved sogne videreført på kompetent vis. Fruering Menighedsråd er ansættende myndighed.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1.6.2023.

Opgaverne består bl.a. i at

 • Ledsage fællessang til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Bidrage til den fortsatte udvikling af gudstjenesten i samarbejde med vores kommende nye præst
 • Akkompagnere til fællessang ved forskellige arrangementer i sognehus og kirker
 • Varetage korledelsen for børnekor og voksenkor
 • Planlægge og gennemføre koncerter med egen deltagelse sammen med korene
 • Arrangere koncerter med eksterne musikere, booke, lave PR m.v.
 • Deltage ved konfirmand og mini-konfirmandundervisningen
 • Afløsning af kollega ved anden kirke i henhold til vilkår for geografisk fleksibilitet.

Vi lægger vægt på at du

 • Har et højt fagligt niveau med kvalifikationer på kirkeorgel og klaver og har et bredt repertoirekendskab, både rytmisk og klassisk
 • Har gode korlederkompetencer, bl.a. med pædagogisk korledelse i børnehøjde
 • Udviser både selvstændighed og engagement og har let ved at indgå i samarbejde med bl.a. kirkesanger og præst
 • Besidder en åben og interesseret attitude overfor kolleger, frivillige og menighed
 • Er indstillet både på at bibringe fornyelse og samtidig fastholde vigtige traditioner
 • Er fortrolig med liturgien i gudstjenester og kirkelige handlinger og er loyal over for folkekirken som institution
 • Har bil til rådighed for kørsel mellem arbejdssteder

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i naturskønt område tæt på Aarhus og 6 km fra Skanderborg
 • To kirker med gode traditioner og mange aktiviteter i et område med stor stigning i indbyggertal og udvikling i befolkningssammensætning
 • To menighedsråd, der arbejdet godt sammen og hvor de fleste opgaver løses i fællesskab.
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter dialog og et godt samarbejde
 • Stor indflydelse på eget arbejde og menighedsråd, der er åbne overfor nye idéer
 • Orglet i Fruering er bygget i 1984 af Frobenius & Sønner. Har 12 stemmer og to transmissioner, to manualer, pedal og svelleværk. Orglet i Vitved er af standardtype, bygget i 1969 af Jensen & Thomsen. Har 5 stemmer, ét manual og pedal.

Ansættelsesvilkår
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Organister indplaceres på baggrund af uddannelse på forskellige overenskomster.

Alle beløb er opgivet for en fuldtidsstilling i nutidskroner pr. 1.10.2022.

Doks-organister
Ansættelse af en DOKS-organist vil være omfattet protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 296.864 kr. – 395.331 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.723 kr. – 64.832 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

KMOK/PO-organister
Ansættelse af en KMOK/PO-organist vil være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse, (KMOK – tidligere PO-organister) aftales med Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 (1. og 2. år) udgør kr. 313.060 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 328.920 årligt (nutidskroner). Herudover kan der aftales kvalifikationstillæg.

Rådighedstillægget udgør årligt kr. 31.734 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Kirkemusikere
Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for ansøgere, der ikke har en PO/KMOK-uddannelse eller Konservatorieuddannelse på kirkeorgel indplaceres på overenskomst for Kirkemusikere. Lønnen aftales inden for intervallet 290.698 kr. – 424.866 kr. (nutidskroner). Fikspunktet (minimumslønnen) er 298.152 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407 kr. (nutidskroner) OK tillæg på 967 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere.

Aftale om lønindplacering for kirkemusikere indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Andre oplysninger
Der vil være tre måneders prøvetid, der bliver indhentet referencer og børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Niels Peter Skrubbeltrang, formand Fruering Menighedsråd, tlf. 40 28 38 30,

Formand for Vitved menighedsråd, Carina Jørgensen, tlf. 30 24 34 68 eller

Gurli Lund Jensen, organist tlf. 29 25 12 31

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8035fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. marts 2023 kl. 12.00.

Første ansættelsessamtale og prøvespil forventes at finde sted 19.-20. april 2023.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Del:

ALLE OPSLAG