Organist til Ejby Kirke, Køge Provsti, Roskilde Stift

Organist til Ejby Kirke, Køge Provsti, Roskilde Stift

STILLINGEN

Omfang

18 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

1. april 2023

Ansættelsesdato

1. juni 2023

En stilling som organist ved Ejby Kirke, Ejby Sogn er ledig til besættelse til den 1. juni eller hurtigst muligt. Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Har du lyst til korarbejde (voksenkor), kan vi udvide stillingen med 3 timer ugentligt.

Menighedsrådet søger en organist, der sammen med kirkesangeren forstår at understøtte menighedens salmesang på bedste måde, og formår at skabe en skøn musikalsk stemning, der opløfter og understøtter gudstjenesten og dens tema, fra valget af præ- og postludiet. Du bliver en vigtig samarbejdspartner med vores nyansatte præst, og Menighedsrådet er i øvrigt åben over for nye ideer – også af rytmisk karakter.

Du skal spille ved:

Gudstjeneste på søn- og helligdage, juleafslutninger for skolen/børnehaver samt aften og børnegudstjenester. Enkelte andagter på ældrecenteret.

Andre kirkelige handlinger fordelt over året. I 2022 var der 4 konfirmationsgudstjenester, 10 dåbslørdage, 7 vielser og 30 bisættelser/begravelser.

Morgensang samt foredrag i ældreklubben, 8 gange af hver slags om året.

Adventsfest på ældrecenteret.

I Ejby Kirke har vi et stort orgel bygget af Gunnar Fabricius Husted i 1995 med 15 stemmer, 2 manualer og pedal.

I kirken står desuden et stort el-klaver, der med fordel kan inddrages i gudstjenesterne.

Vi forventer:

At du er interesseret i kirkens liv og vækst

At du kan yde vores fine orgel fuld retfærdighed samt spille på el-klaver.

At du kan spille traditionel kirkemusik, men også udfordre os. Måske i en rytmisk retning?

At du kan indgå i et konstruktivt og imødekommende samarbejde mellem alle kirkens faggrupper på såvel det praktiske som det faglige plan

At du kan vise initiativ og se nye muligheder for anvendelsen af sang og musik i kirken.

Være med i (eller tovholder for) planlægning af kirkens musikalske aktiviteter og koncerter.

Ejby Sogn har 3.739 indbyggere, hvoraf de 2.979 er medlemmer af Folkekirken. Der er 5 ansatte ved kirken, som tæller præst, organist, kirkesanger, graver og gravermedhjælper. Derudover en timeansat underviser i baby- og tumlingesang. I menighedsrådet er vi lige nu 5 valgte, præsten og en medarbejderrepræsentant. Der er en god tone blandt ansatte og menighedsråd, og vi hygger alle et par gange om året hvor menighedsrådet inviterer til sommerfrokost, studietur og den traditionelle julefrokost.

Ansættelse sker ved Ejby Sogns Menighedsråd beliggende Dalbyvej 58, Ejby, 4623 Lille Skensved.

Dit primære arbejdssted er Dalbyvej 58, Ejby, 4623 Lille Skensved.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,10 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basistrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt straffe- og børneattest for den der ansættes, samt at der er prøvetid i stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen hos menighedsrådsformand Anna Stærk 2213 3035.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til Ejby Menighedsråd ved formand Anna Stærk på følgende adresse: 7216fortrolig@sogn.dk senest d. 1. april 2023 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 16, 2023.

Del:

ALLE OPSLAG