Organist til Vejgaard Kirke, Aalborg Budolfi Provsti

Organist til Vejgaard Kirke, Aalborg Budolfi Provsti

STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

25. april 2024 kl. 12.00

Ansættelsesdato

1. august 2024

Vejgaard Kirke søger ny organist og kantor pr. 1. august 2024

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge) i et aktivt bysogn med et rigt kirke- og kulturliv.

Vejgaard er et stort og levende sogn i Budolfi provsti, Aalborg stift, med mange aktiviteter. Vores kirke og sognehus bliver brugt af mennesker i alle aldre og til mange forskellige formål. Vi er stolte af at være et rummeligt sogn med plads til alle og højt til loftet. Sådan er vi også som arbejdsplads. Vi tilstræber, at alle ansatte har høj faglighed.  Vi sætter pris på vores medarbejdere, og vi tager os godt af dem.

Vi søger en organist med kantorfunktion, der har følgende faglige kvalifikationer:

 • Du har en klassisk organistuddannelse og skal kunne udøve orgelspil på et højt fagligt niveau.
 • Du færdes hjemmevant ved flyglet som akkompagnatør til fællessang f.eks. efter højskolesangbogen.
 • Du har erfaring med kammermusik og samspil med solister og har stor lyst til at bringe din erfaring i spil i dit virke.
 • Du er en erfaren kantor, der kan varetage det musikalske og personalemæssige ansvar for kirkesanger, kirkekor og koncertkor.
 • Du har en bred musikalsk erfaring og fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i den traditionelle klassiske kirkemusik.
 • Du er i god kontakt med kulturlivet i det omgivende samfund.
 • Du har en stærk liturgisk fornemmelse og lyst til at indgå i fællesskabet om gudstjenester.
 • Du har lyst til at være en del af kirkens dagligdag, deltage i møder og være med i relevante udvalg.
 • Du er åben for at spille et bredt repertoire ved kirkelige handlinger og ved sognets øvrige arrangementer.
 • Du skal indgå i en gensidig vikarforpligtelse med din kollega, som også er ansat på fuld tid.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger, som højmesser, særgudstjenester og plejehjemsgudstjenester og byens fire kapeller.
 • Ledelse af fællessangen ved arrangementer i kirke og sognehus.
 • At være leder for organistkollega, kirkesanger og kirkekor.
 • At indgå som en del af kirkens Ledernetværk.
 • At være født medlem af menighedsrådets Koncert- og Foredragsudvalg.
 • Ansvar for sognets koncertbudget.
 • Ansvar for vedligehold af kirkens instrumenter, herunder kontakt til stemmere.
 • Samarbejde med byens øvrige organister om bl.a. koncertplanlægning og kirkemusikfestival.

Dine Personlige kvalifikationer:

 • Du er en ”holdspiller”, der naturligt og ansvarsfuldt indgår i et ligeværdigt samarbejde med menighedsråd, kirkens øvrige ansatte og frivillige, til løsning af kirkens mangeartede opgaver, med gensidig respekt for de forskellige kompetenceområder.
 • Du vil være en del af en personalegruppe, hvor gode kollegaer og menighedsråd støtter hinanden.

Du kan forvente:

 • En fuldtidsstilling på 37 timer/uge.
 • Gode kontorfaciliteter.
 • Tillid og åbenhed.
 • Frihed under ansvar.
 • Gode kolleger: Fire præster, yderligere en organist, en kirke- og kulturmedarbejder, tre kirketjenere, en kordegn og en administrativ leder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en organist med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) vil være omfattet af overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat om overenskomstansættelse af DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne på Folkekirkens område.
Årslønnen for en organist med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 330.649–402.903 årligt (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Rådighedstillæg: kr. 42.542,53–66.074,23 (nutidskroner).

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse af en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) vil være omfattet af overenskomst for organister indgået mellem Kirkeministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010. Årslønnen for en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidl. PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner), og basistrin 2 udgør kr. 335.220. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes et rådighedstillæg på kr. 32.341,60 årligt (nutidskroner) i stillingen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 296.266–433.004 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 22.836,18 (nutidskroner) Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Foreningen inden ansættelsen.

Alle aftaler kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kontaktperson: Jens H. Noe – Tlf. 22 95 18 69. Mail: Jenshnoe@gmail.com

Formand: Anne Winther – Tlf. 40 68 27 60. Mail: jawinther@stofanet.dk

Kirkebogsførende sognepræst: Mette Krogholm Pedersen – Tlf. 29 39 06 70. Mail: mkpe@km.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelse, og at der er tre måneders prøvetid

Læs mere om sognet på https://www.vejgaardsogn.dk/

Ansøgningsfristen er 25. april, kl. 12.00

Ansøgning med relevante bilag samt referencer, sendes til menighedsrådet på mailadressen: 8372fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i uge 23, primo juni.

Generelle informationer:

Vejgaard kirke og sognehus råder over følgende instrumenter:

Orgel: Th. Frobenius orgel fra 1982 med 22 stemmer, 2 manualer og pedal.

Flygler: Yamaha C5 i kirken, Yamaha C2 og GB1 i sognehuset, tre el-klaverer og et akustisk klaver.

Del:

ALLE OPSLAG