window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...

Organist ved Tyrsted-Uth Kirker, Horsens Provsti, Aarhus Stift

Organist ved Tyrsted-Uth Kirker, Horsens Provsti, Aarhus Stift

OM STILLINGEN

Omfang

37 timer ugentligt

Ansøgningsfrist

16. august 2021

Ansættelsesdato

1. oktober 2021

GENOPSLAG

Da vores organist gennem mange år er gået på pension, søger vi pr 1. oktober 2021 en ny organist.

Vi skal have besat en stilling på 37 timer ugentligt. Ca. 23 timer er med klassiske organistopgaver som gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter. Ca. 14 timer om ugen er til mere rytmiske opgaver og arbejde med børn, f.eks. børnekor og baby salmesang. Stillingen kan søges som en fuldtidsstilling, men vi er også åbne overfor at dele den. Man kan derfor også søge de 25 timer som klassisk organist eller de 12 timer som kirkemusiker (til de 12 timer er orgelspil ikke en forudsætning). Angiv i ansøgningen hvilken type ansættelse har din interesse.

Tyrsted-Uth sogne hører under Horsens Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 12.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.000 er medlemmer af folkekirken.

Der er to kirker fra 1200 og 1500-tallet med tilhørende kirkegårde. Desuden er der et sognehus ved Tyrsted kirke.

Sognet har tilknyttet fire præster. Der er ansat en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere, en organist og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og tre gartnere.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.

Der kan findes yderligere oplysninger om sognet på hjemmesiden www.tyrsted-uth.dk.

Musisk profil for Tyrsted-Uth kirker

Musik i Tyrsted-Uth kirker skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i sognene.

Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet.

Organistens hovedopgaver:

 • Tjenester i kirken – højmesser, kirkelige handlinger og særlige gudstjenester (børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Alle Helgen, øvrige gudstjenester)
 • Tjenester andetsteds – kapel, plejehjem, udendørs
 • Korledelse herunder børnekor
 • Koncertaktiviteter
 • Andre aktiviteter
  • Konfirmand-andagter og andet konfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens præster
  • Minikonfirmand-andagter og andet minikonfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens kirke- og kulturmedarbejder
  • Babysalmesang
  • Højskoleformiddag
  • Musik ved sogneaftener
  • Sang eftermiddage/-aftener

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • med højt fagligt niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen
 • kan være musikalsk sparringspartner for sognets præster
 • har kompetencer og lyst til korledelse
 • har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige aktiviteter
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde

Orgler:

Tyrsted kirke er godt 900 år gammel og har 125 siddepladser.
Orglet i kirken er fra 1995 og er et Bruno Christensen orgel med 13 stemmer.

Uth kirke er godt 400 år gammel og har 250 siddepladser.
Orglet i kirken har 6 stemmer og er bygget i 1894 af Knud Olesen og er senest restaureret i 1977 af Frobenius & søn.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 283.955,68 kr. – 415.011,55 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,25 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 944,37 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.909,91 kr. – 386.241,45 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 305.798,51 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.290,70 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kristian Daugaard på tlf. 2330 7438 eller sognepræst Karen Holdt Madsen 3051 1084

Ansøgning med relevante bilag og reference sendes på mail til 7967fortrolig@sogn.dk senest torsdag den 16. august 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 34.

Ved ansættelse indhentes børneattest.

Del:

ALLE STILLINGSOPSLAG

Go to Top