Medarbejdermøder og medarbejderrepræsentant2022-03-09T13:33:20+01:00

Medarbejdermøder og medarbejderrepræsentant

Bekendtgørelsen fra 2014 om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant  i menighedsrådene fastsætter blandt andet, at

  • mødet skal holdes mindst én gang årligt, og deltagelse er obligatorisk for præster
  • alle medarbejderes deltagelse regnes som arbejdstid
  • ved mødet skal der blandt andet gøres status for eventuelle handlingsplaner i forbindelse med arbejdspladsvurderingen
  • den obligatoriske arbejdsmiljødrøftelse er hvert år fast punkt på dagsordenen
  • valg af medarbejderrepræsentant sker (ved simpelt flertalsvalg) blandt sognets kirkefunktionærer. Vedkommende har i det efterfølgende års tid ret til at deltage som observatør i menighedsrådets møder.

Læs bekendtgørelsen her

Repræsentantens rolle og rettigheder

Kirkeministeriets vejledning fra 2021 om medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder uddyber blandet, at

  • ved møder om ansættelse af præst har medarbejderrepræsentanten ret til at sidde med ved bordet.
  • ved ansættelse af en kirkefunktionær eller andre sager om kirkefunktionærer skal medarbejderrepræsentanten have lejlighed til, inden vedkommende forlader mødet, at fremføre sine synspunkter og bidrage med oplysninger
  • medarbejderrepræsentanten har ret til at se alle skriftlige dokumenter, som har med lukkede møder at gøre, herunder alt skriftligt materiale, som ligger til grund for rådets beslutninger, samt selve beslutningsprotokollen
  • hvis medarbejderrepræsentanten erklæres personligt inhabil, fordi han/hun selv (eller hans/hendes nære familie) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, har han/hun dog ikke ret til at udtale sig eller at se baggrundsmateriale, men skal stadig have adgang til beslutningsprotokollen.

Læs vejledningen her

ARTIKLER OM MEDARBEJDERMØDER OG -REPRÆSENTANT

Go to Top