Organistforeningens generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen mandag den 6. maj 2024 kl. 13.30 på Severin kursus- og konferencecenter i Middelfart.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
 4. Fastsættelse af kontingentsatser ved kassereren
 5. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 6. Valg af suppleanter
 7. Skimmelsvamp i de danske kirker (forslag fra medlem).
 8. Eventuelt

Kandidater til Bestyrelsen

Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 6. maj 2024 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Mette Bredthauer, som blev valgt i 2021, og Henrik Pind Hansen, som ved generalforsamlingen i 2023 blev valgt som suppleant og efterfølgende indtrådte i bestyrelsen i stedet for Jens Nielsen.

Ingen af de to ønsker at genopstille. Bestyrelsen opstiller i stedet

 • Anders Juhl, som bor i Næstved og er organist ved Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille Kirker ved Næstved samt tillidsrepræsentant i Roskilde og Lolland-Falster Stifter
 • Elena Vas Andersen, som bor i Gedsted i Himmerland og er organist ved Rind, Kollund og Lind kirker ved Herning.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2024:

 • Med post til: Organistforeningen, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg
 • Eller pr. mail til: kontakt@organist.org

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Bestyrelsen


Svar på forslag fra generalforsamling 2023

På generalforsamlingen 2023 blev det foreslået, at foreningens kontingentniveau fremover skulle justeres automatisk og følges med forbrugerprisindekset. Organistforeningens bestyrelse drøftede efterfølgende sagen på sit møde i august, og den kunne ikke tilslutte sig ideen. Begrundelserne er som følger:

 • Den årlige stillingtagen til kontingentsatserne er en god anledning til føre en samtale om og sikre forståelse for foreningens økonomi mellem generalforsamling og bestyrelse.
 • Den årlige stillingtagen til kontingentsatserne er også en god konkret anledning til at sikre sammenhæng mellem foreningens økonomi og bestyrelsens prioriteringer.
 • En sammenkædning af kontingentniveauer og prisindeks kan i visse år medføre større stigninger end nødvendigt. Andre år kunne det medføre en reduktion i foreningens indtægter. For bestyrelsen er det vigtigt at sikre en balance mellem foreningens arbejdsområder og de reelle udgifter.