Børnekor og arbejdsmiljøloven2023-03-01T13:38:33+01:00

Børnekor og arbejdsmiljøloven

Organistforeningen har modtaget spørgsmål vedr. børnekorenes status i forhold til arbejdsmiljøloven. Spørgsmålet er blevet rejst, fordi Arbejdstilsynets vejledninger ikke har være helt entydige.

Organistforeningen har drøftet sagen med Landsforeningen af Menighedsråd, der har haft en korrespondance med arbejdstilsynet, for at få klarlagt reglerne. Landsforeningen har efterfølgende sendt nedenstående vurdering, som Organistforeningen tilslutter sig.

I Arbejdstilsynets vejledning, At-vejledning E.0.2, Marts 2007, står der sådan om deltagelse i kirkekor under afsnit 1.1. Arbejde for en arbejdsgiver:

Der er fx tale om arbejde for en arbejdsgiver, hvis den unge synger i kirkekor og deltager i prøver samt medvirker ved gudstjenester (…)

Det er Landsforeningens opfattelse med henvisning til forarbejderne til arbejdsmiljøloven, at deltagelse i børnekor er en uddannelses- eller fritidsaktivitet, og at deltagelsen ikke har karakter af et arbejde, uanset en eventuel betaling for medvirken, som alene er en godtgørelse for faktiske udgifter.

Arbejdstilsynet oplyser, at der er tale om en konkret vurdering, men hvis der alene er tale om en fritidsaktivitet svarende til at gå til spejder eller håndbold, hvor der ikke er mødepligt, er der ikke tale om et arbejde i arbejdsmiljølovens forstand.

Generelt vil Arbejdstilsynet i vurderingen af, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver lægge vægt på følgende:

  1. Hvis man synger i kirkekor og udfører arbejde, der kan sidestilles med eller har overvejende lighed med det arbejde, ansatte udfører. Det kan altså have betydning, at børnene synger sammen med korsangere, der er ansatte.
  2. Hvis den unge har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed. Hvis det er en forudsætning for at deltage i koret, at man møder op til prøver og arrangementer, medmindre man har lovligt forfald, vil Arbejdstilsynet efter al sandsynlighed konkludere, at der er tale om arbejde i arbejdsmiljølovens forstand.
  3. Hvis den unge er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol, og hvis der stilles arbejdsrum og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Alle tre betingelser behøver ikke at være opfyldt på en gang.

Hvis man er i tvivl, skal man indhente politiets tilladelse til børnekoret. Det sker via et link på siden her.

ARTIKLER OM ARBEJDSMILJØ

Go to Top