Forsiden af "Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023", som den nye arbejdsmiljøhandlingsplan bygger på

Handlingsplan i 16 punkter skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø

21. juni 2024

Projektstyregruppen bag undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø lægger nu op til, at at der skal indføres en arbejdsmiljøuge i folkekirken – samt 15 andre tiltag. Flere af de vigtigste punkter handler om emner, som endnu ikke er ”projektmodnet”.

Styregruppen med repræsentanter fra Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer har via ministeriet udsendt en pressemeddelelse med en fælles folkekirkelig handlingsplan som opfølgning på undersøgelsesresultaterne, der blev offentliggjort i januar.

”I handlingsplanen er der både fokus på indsatser til fremme af de positive aspekter ved folkekirkens arbejdsmiljø, som den høje jobtilfredshed, oplevelsen af meningsfuldhed og motivation og engagement i arbejdet, og på håndtering af udfordringerne, som den mobning, som ansatte i folkekirken oplever i et omfang, der ligger over landsgennemsnittet,” skriver styregruppen.

Med handlingsplanen er der taget et nyt skridt i retning af at få konkretiseret de i alt 15 anbefalinger til tiltag på forskellige folkekirkelige niveauer, som erhvervspsykologer og arbejdsmiljørådgivere fra firmaet Mindwork skitserede i rapporten fra januar. Om hver enkelt af disse anbefalinger skriver styregruppen i handlingsplanen, at den ”kan tilslutte sig, at der arbejdes videre med rapportens anbefaling”.

Punkt 1 i handlingsplanen refererer som det eneste punkt ikke til en specifik anbefaling fra Mindwork. Men styregruppen skriver under overskriften ”Håndtering og nedbringelse af omfanget af mobning”, at denne problemstilling ”fremgår som et gennemgående tema bag adskillige af rapportens anbefalinger”, og at der derfor som ”et særskilt og højest prioriteret indsatsområde” skal arbejdes videre hermed. Inden styregruppen endeligt afslutter sit arbejde, vil den derfor sørge for udvikling af en form for antimobnings-projekt, som skal kunne overdrages til andre aktører i folkekirken.

Udvikling af rådgivning og projekter
De fleste af de efterfølgende 15 punkter i handlingsplanen refererer til tiltag, som enten allerede er sat i gang, eller som det nu bliver overdraget til specifikke aktører at arbejde videre med. Bemærkelsesværdigt i den sammenhæng er blandt andet en anbefaling om, at Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning sammen Folkekirkens Arbejdsmiljøråd ”understøtter de lokale ledelser med vejledning, som tydeliggør, at arbejdsmiljøet er en central del af ledelsesopgaven” i både den gejstlige og læge ledelsesstreng (punkt 16).

De øvrige tiltag, hvor arbejdsmiljørådet skal på banen, handler om henholdsvis

  • ”en arbejdsmiljøuge” (punkt 6)
  • politikker og retningslinjer, som tager hånd om et problem, der viste sig i arbejdsmiljøundersøgelsens interviews: ”at det er uklart for mange ansatte, hvor man kan gå hen, hvad man kan gøre, samt hvilken hjælp og støtte der er mulighed for at få, hvis man oplever mistrivsel på arbejdspladsen” (side 167 i rapporten og punkt 7 i handlingsplanen under overskriften ”Henvendelseskanaler og procesklarhed”)
  • inspiration fra ”arbejdspladser, som holder faste supervisions-seancer, hvor alle faggrupper, kontaktperson, præster mv. deltager sammen i faciliterede seancer omhandlende arbejdsmiljø og trivsel” (side 172 i rapporten og punkt 13. i handlingsplanen)
  • ”fokus på sociale aktiviteter og traditioner” på sogneniveau (punkt 14)
  • ”trivselssamtaler og fælles APV-gennemgang” (punkt 15).

Fælles APV-opfølgning og obligatorisk lederuddannelse
Men ud over det ovennævnte punkt 1 er der i handlingsplanen også to andre punkter, som projektstyregruppen først ønsker at sørge for en ”projektmodning” af, inden konkrete tiltag kan overdrages til andre fora at føre ud i livet.

Det gælder for det første anbefalingen om fælles arbejdspladsvurdering for præster og kirkefunktionærer. Her skriver styregruppen, at der tidligere har været drøftelser omkring barrierer for en egentlig fælles APV, og at den vurderer, at ”indsatsen bør koncentreres om en fremtidig fælles opfølgning på APV på tværs af de to ledelsesstrenge” (punkt 4).

Sidst, men ikke mindst, drejer det sig anbefalingen med overskriften ”Øget professionalisering af ledelse i folkekirken”, som opsummeres sådan: ”Det anbefales, at der arbejdes med en plan for obligatorisk kompetenceudvikling for alle ledere i folkekirken med personaleansvar, og at der skabes klarhed over selve ledelsesrollen” (punkt 9).

Dette emne lover styregruppen altså at arbejde videre med, samtidig med, at den bemærker, at ”eventuelle reguleringer skal kunne forenes med ønsket om at forenkle og understøtte menighedsrådsarbejdet, der varetages af folkevalgte”. Derfor skal punktet udvikles i samarbejde med styregruppen for ”Projekt forenkling og bedre understøttelse af menighedsrådsarbejdet”, som kirkeministen igangsatte tidligere på året.

Organistforeningen vil naturligvis med stor opmærksomhed følge de mindre og større tiltag, som i de kommende måneder og år sættes i værk på basis af handlingsplanen.

LINKS

Forsiden af "Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023", som den nye arbejdsmiljøhandlingsplan bygger på

Del: