Vedtægter2023-06-13T15:30:21+02:00

Vedtægter for Organistforeningen

(tidligere Foreningen af Præliminære Organister)

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Organistforeningen.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er foreningens sekretariats adresse.

§2. Formål
Foreningens formål er:
• at udøve forhandlings- og aftaleretten for medlemmerne i overensstemmelse med gældende hovedaftale og overenskomster, herunder at forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde.
• at bistå medlemmerne i deres faglige, tjenstlige og kunstneriske interesser.
• at virke for en styrkelse af standens og de enkelte medlemmernes faglige og kunstneriske niveau ved et engagement i uddannelse og efteruddannelse.
• at virke for en styrkelse af sammenholdet mellem medlemmerne ved at afholde et årligt landsmøde samt at støtte initiativer, der etablerer netværk for foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer
Som ordinære medlemmer optages:

a) Organister med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve” eller tilsvarende udenlandsk eksamen/uddannelse ansat i organiststillinger i den danske folkekirke inden for foreningens forhandlingsområde.
b) Personer i øvrigt med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve” eller tilsvarende eksamen/uddannelse.
c) Elever, der er optaget som studerende på uddannelsen til ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse”.

Kun de under a) og b) nævnte medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Indmeldelse i foreningen sker til foreningens sekretariat.

Stk. 3. Udmeldelse af Organistforeningen kan kun ske skriftligt med virkning fra et kvartals begyndelse og med mindst en måneds varsel. Ved umiddelbar overgang til medlemskab af en organisation, som er omfattet af en grænseaftale indgået af CO10 for Organistforeningen, kan medlemskab dog bringes til ophør med virkning fra en måneds begyndelse og med 14 dages varsel.

Stk. 4. Et medlem kan ved udmeldelse ikke unddrage sig forpligtelser, der påhviler medlemmet på grund af forhold, der er opstået inden medlemmets udtræden.

Stk. 5. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeretten. Medlemmer, der er i restance med mere end 1/2 års kontingent, regnet fra den for rettidig indbetaling fastsatte termin, slettes som medlemmer og kan kun optages på ny efter indfrielse af deres kontingentrestance og i øvrigt på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Ret til bistand fra foreningen forudsætter, at pågældende medlem har betalt mindst tre måneders kontingent. Dog har medlemmer, der indmeldes senest én måned efter afsluttende eksamen eller senest én måned efter første ansættelse, straks ret til bistand fra foreningen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udelukke et medlem af organisationen, når den pågældende har modarbejdet organisationens interesser. Den pågældende kan indanke en sådan bestyrelsesbeslutning for en ordinær generalforsamling. På denne kræver stadfæstelse af bestyrelsens beslutning mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et sådant udelukket medlem kan, når anmodning derom foreligger, genoptages ved en bestyrelsesbeslutning, dog tidligst 1 år efter udelukkelsen. Er udelukkelsen godkendt ved generalforsamlingsbeslutning, kræves en ny sådan med simpelt flertal for genoptagelsen.

Stk. 8. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser

§ 4. Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning
Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på en generalforsamling. Af disse skal mindst 5 være valgt blandt de under § 3 a) nævnte medlemmer.

Valg af bestyrelsen
Stk. 2. Valget gælder for en periode på 3 år. Genvalg kan finde sted. En tredjedel, eller så nær en tredjedel som muligt, er på valg hvert 3. år.

Stk. 3. På generalforsamlingen vælges en 1. -suppleant. Herefter vælges en 2. -suppleant. Ved mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 1. -suppleanten. Ved yderligere mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 2. -suppleanten. Valg af suppleanter gælder for et år.

Stk. 4. Hvert år inden den 10. februar meddeler bestyrelsen, om de af dens medlemmer, som er på valg, er villige til at modtage genvalg, eller, hvis dette ikke er tilfældet, forslag til ny besættelse af den eller de ledigblevne pladser.

Stk. 5. Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede kan derefter indsendes til sekretariatet inden 10. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere.

Stk. 6. Er der ikke inden 10. marts indkommet andre forslag end de af bestyrelsen fremsatte, betragtes de pågældende som valgt uden afstemning. I modsat fald foretages valget af den ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valget afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende. Står stemmerne stadig lige, foretages lodtrækning.

Bestyrelsens konstitution
Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse tre udgør forretningsudvalget. Løbende sager, der ikke behøver den samlede bestyrelses overvejelser, samt presserende sager, hvor man ikke kan nå at samle hele bestyrelsen kan efter formandens skøn behandles af forretningsudvalget. Formanden tegner foreningen mellem bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne.

Bestyrelsens virke
Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede og formanden eller næstformanden er blandt disse. Formanden (eller i dennes forfald næstformanden) leder mødet, med mindre der vælges en anden mødeleder.

Stk. 10. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke til stede, er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 12. Bestyrelsen nedsætter udvalg og trækker på ekstern ekspertise efter behov.

Stk. 13. Bestyrelsen vælger et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma til ekstern revision. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 14. Bestyrelsen er bemyndiget til at udskrive ekstraordinært kontingent i særlige tilfælde.

Stk. 15. Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang.

Udtrædelse af bestyrelsen
Stk. 16. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i dettes sted i den pågældendes valgperiode.

Stk. 17. Såfremt et flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer ønsker at nedlægge deres mandater uden for tur, skal bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 10 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling fratræder bestyrelsen, og der vælges et midlertidigt forretningsudvalg, der tegner foreningen, indtil en ny bestyrelse kan vælges på næstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5. Sekretariat
Bestyrelsen etablerer et sekretariat og kan ansætte lønnet medhjælp. Sekretariatsansatte foreningsmedlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang.

Stk. 2. Sekretærfunktionen i forbindelse med bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder varetages af sekretariatet, der ligeledes fører beslutningsprotokol.

§ 6. Indgåelse og fornyelse af overenskomster
Ved fornyelse eller indgåelse af overenskomster på Organistforenings område afholdes en vejledende urafstemning blandt organistforeningens nævnte medlemmer under § 3 stk. 1 henholdsvis a) og b). Urafstemning kan foretages elektronisk.

§ 7. Kommunikation
Foreningen er forpligtiget til at etablere og vedligeholde fyldestgørende og tidssvarende kommunikationsveje mellem bestyrelsen, sekretariatet og medlemmerne.

§ 8. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med samtidig angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens tid og sted afgøres af bestyrelsen. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen

Stk. 3. På generalforsamlingen
• vælges en dirigent til ledelse af mødet
• forelægger formanden bestyrelsens årsberetning
• forelægger kassereren regnskabet
• vedtages der kontingentsatser efter indstilling fra bestyrelsen
• foretages der valg til bestyrelsen
• foretages valg af suppleanter
• behandles der i øvrigt emner sat på dagsordenen af bestyrelsen eller medlemmer
• behandles der i øvrigt emner under eventuelt.

Stk. 4. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men kan på begæring af mindst fem tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt. I påkommende tilfælde vælges et antal stemmetællere.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde inden 10. marts. Senere indkomne forslag kan behandles under “Eventuelt” og kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 ordinære medlemmer ønsker en sådan afholdt med samtidig angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremkomst og indkaldes med mindst 10 dages varsel.

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan kun ændres ved beslutning på foreningens generalforsamling. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændring kan stilles af bestyrelsen eller af mindst 20 medlemmer af medlemsgrupperne a) og b) jf. § 3. i forening.

§ 10. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning, samt hvorledes der i så fald skal disponeres med foreningens midler og ejendom, kan kun besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger er for forslaget.

Disse vedtægter er vedtaget på Organistforeningens generalforsamling i 2023.

ARTIKLER OM VEDTÆGTERNE

Go to Top