Ny lov om ansættelsesbeviser

1. september 2023

Nye bestemmelser understøtter ansattes mulighed for at opnå klarhed over løn- og ansættelsesvilkår. Særligt for de individuelt ansatte i små og faste stillinger er der tale om klare forbedringer.

Af Louis Torp

Den 1. juli 2023 trådte en ny lov om ansættelsesbeviser i kraft. Med denne følger, at arbejdsgiverne – dvs. også menighedsråd – skal give flere oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, end de hidtil har været forpligtet til. Loven er en implementering af et EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i EU.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i juni 2023 aftaleimplementeret de nye regler, og har udsendt aftalen som et nyt cirkulære. Denne aftaleimplementering gælder dog kun tjenestemænd og overenskomstansatte, hvorfor de individuelt ansatte i stedet omfattes af den nye lov. I hovedtræk gælder der dermed nu de samme regler for henholdsvis tjenestemænd/overenskomstansatte og de individuelt ansatte.

Bestemmelserne finder anvendelse for alle nyansættelser fra d. 1. juli 2023 og fremefter. Medarbejdere, der er ansat før d. 1. juli 2023, skal ikke have et nyt ansættelsesbevis men kan efter d. 1. juli 2023 anmode om at få udleveret de manglende eller supplerende oplysninger. Arbejdsgiveren (dvs. menighedsrådet) skal udlevere disse oplysninger senest 8 uger efter at være blevet anmodet om det.

De nye regler
De nye bestemmelser indebærer, at ansatte med en arbejdstid på gennemsnitligt 3 timer om ugen eller mere (i en referenceperiode på 4 uger) har krav på et ansættelsesbevis. Hvis en organist tilbydes en mindre og fast stilling, for eksempel en korlederstilling på 5 timer pr. uge, skal menighedsrådet derfor udlevere et ansættelsesbevis under den oplysningspligt, der følger af de nye bestemmelser.

Også ansatte, hvor der ikke på forhånd er garanteret en mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse, har krav på et ansættelsesbevis efter de nye regler.

For både overenskomstansatte/tjenestemænd og ansatte på individuelle vilkår gælder det, at arbejdsgiveren skal give visse af de pligtige oplysninger senest 7 dage efter ansættelsens start. Det gælder blandt andet ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og dets ophørstidspunkt, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse, samt varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid. Andre af de pligtige oplysninger skal gives senest en måned efter ansættelsens start. Det gælder blandt andet oplysninger om løn, opsigelsesvarsler, normal ugentlig arbejdstid samt varigheden af det fravær med løn, som den ansatte har ret til (betalt ferie mm.).

Landsforeningen af Menighedsråd anbefaler i en nyhed udsendt d. 28. juni 2023 om den nye ansættelsesbevislov: at alle oplysninger så vidt muligt gives i et ansættelsesbevis senest 7 kalenderdage efter ansættelsens start. Hvor et menighedsråd før kunne vente en måned med at udlevere et ansættelsesbevis, må det fremefter forventes, at menighedsrådet udleverer ansættelsesbeviset 7 kalenderdage efter ansættelsens start.

Hvem berøres?
Allerede ansatte tjenestemænd og overenskomstansatte behøver ikke foretage sig noget. Disse ansatte har fået udleveret et ansættelsesbevis med oplysninger, som enten direkte (via ansættelsesbeviset) eller indirekte (via henvisningen til Organistoverenskomsten m.v.) oplyser om løn- og ansættelsesvilkår for ansættelsen. Hvad angår nyansættelser, oplyser Kirkeministeriet i et nyhedsbrev (nr. 46) udsendt den 25. juli, at alle standardskabeloner for ansættelser i folkekirken opdateres, så de følger gældende regler.

De nye bestemmelser er af langt større betydning for de organister, som enten har en mindre stilling (en fast stilling på færre end 8 timer pr. uge), eller som overvejer at tage imod tilbud om en sådan. På sekretariatet ved vi af erfaring, at det især vedrører faste vikarer, korledere, holdledere for babysalmesang m.fl. Nogle har et ansættelsesbevis – andre har ikke, da der ikke førhen var et lovkrav om at udlevere et ansættelsesbevis til disse ansatte.

For dem, som ikke har et ansættelsesbevis (eller har et ufuldstændigt ansættelsesbevis), kan det være relevant at genbesøge de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for ansættelsen, og eventuelt anmode menighedsrådet om at udlevere de manglende oplysninger.

Få tjekket dit ansættelsesbevis
Uanset ansættelsesform og ansættelsesgrad kan det være relevant at få klarhed over de vilkår, man som organist er ansat under. Organistforeningens sekretariat bistår gerne de medlemmer, som for eksempel måtte ønske yderligere vejledning om de nye bestemmelser mv., før der eventuelt fremsættes en anmodning til menighedsrådet om udlevering af manglende eller supplerende oplysninger.

Find links til de nye generelle bestemmelser på siden her

Del: