Landsforeningens formandskab mødtes med repræsentanter for biskopper til møde om folkekirkens arbejdsmiljø. Fra venstre: formand Søren Abildgaard, næstformand Carsten Bøgh Pedersen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, næstformand Inge Kjær Andersen, biskop Peter Birch og biskop Elof Westergaard.

Arbejdsgruppe skal se på tilsyn med arbejdsmiljø

26. august 2022

Der er nye tiltag på vej i forhold til indsatsen for folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Biskopperne og Landsforeningen fokuserer nu på både tilsyn og brobygning, hvilket Organistforeningen og de øvrige faglige organisationer også tidligere har påpeget behovet for. Desuden planlægges en stor arbejdsmiljøundersøgelse, og et nyt dialogværktøj er under udarbejdelse.

Tirsdag mødtes repræsentanter for toppen af folkekirkens to såkaldte ledelsesstrenge, henholdsvis biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd (LAM), for at tale om, hvad man nu og her skal stilles op med det psykiske arbejdsmiljø i sognene.

Efterfølgende blev der fra mødedeltagerne annonceret et tiltag, som går ud på ”at øge samarbejdet mellem de to ledelsesstrenge og (…) se på muligheder og behov for at et øget samarbejde med alle involverede parter”. Hvad der nærmere bestemt menes med dette, er ikke konkretiseret i den kortfattede pressemeddelelse, men det fremgår, at parterne har aftalt af arbejde videre med emnet.

Et aktivt tilsyn
Desuden sker der i hvert fald noget på et andet felt: Ud fra en præmis om, at der kan være behov for et mere aktivt tilsyn med menighedsrådenes indsats for arbejdsmiljøet i de enkelte sogne, vil biskopperne og LAM nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal undersøge, om man med fordel kan justere på regler og/eller fremgangsmåder:

”Udnytter vi den eksisterende lovgivning fx i forhold til at føre tilsyn og samarbejde om arbejdsmiljøindsatser? Hvordan tilgodeser de nuværende regler behovet for aktivt tilsyn? Hvordan udøves det i forhold til menighedsrådene, og hvordan sikrer man, at der kan gribes ind, hvis der opstår akutte behov i forbindelse med konflikter?” lyder spørgsmålene, som det kommende udvalg skal arbejde med.

I relation til spørgsmålet om, hvorvidt man sikrer reelle muligheder for at gribe ind i en arbejdsmiljøkonflikt, som er kørt fast i et sogn, har der i de senere ugers debat fra flere sider været fremført et særligt ønske: Et menighedsrådsmedlem, som vedvarende er årsag til et dårligt miljø på arbejdspladsen, bør ikke være fredet, men skal i yderste konsekvens kunne fratages sin valgbarhed og altså dermed sættes fra bestilling. Det fremgår ikke specifikt af pressemeddelelsen fra biskopperne og LAM, om det nye udvalg skal forholde sig til så markant en ændring, som vil kræve en tilføjelse til Menighedsrådsloven.

Kirke.dk har imidlertid spurgt formand for LAM Søren Abildgaard, om han forestiller sig, at biskoppen skal have mulighed for at fyre et menighedsrådsmedlem. Det er han skeptisk men ikke helt afvisende over for:

“Jeg tvivler på, at den yderste konsekvens vil være, at biskoppen kan afsætte et menighedsrådsmedlem. (…) Der er allerede i dag en bestemmelse om, at hvis et menighedsrådsmedlem ikke passer sit arbejde, så kan menighedsrådet træffe beslutning om, at medlemmet er trådt ud, og så indkalder man en stedfortræder,” siger LAM-formanden til Kirke.dk.

Kommende arbejdsmiljøundersøgelse
Som et tredje tiltag blev biskopperne og LAM på tirsdagens møde enige om, at man bør fremrykke en planlagt opfølgning på den store folkekirkelige arbejdsmiljøundersøgelse fra 2012. Der er som udgangspunkt lagt op til at påbegynde den nye undersøgelse i 2023, men såfremt Kirkeministeriet indvilliger i ”at konvertere deres ansøgning til omprioriteringspuljen til en tillægsbevilling”, vil dette kunne fremrykkes.

Hvis en spørgeskemaundersøgelse kan gennemføres allerede her i 2022, vil der i øvrigt opstå intervaller på ti år mellem sådanne eftersyn af folkekirkens arbejdsmiljø. En første – omend lidt mindre – undersøgelse blev nemlig gennemført tilbage i 2002.

Kommende dialogværktøj
Der tales også om arbejdsmiljø i regi af Folkekirkens Samarbejdsudvalg, som ud over biskopper og LAM omfatter Kirkeministeriet og alle de faglige organisationer. I en kommentar til det dystre billede af en folkekirkelig moppekultur og ikke-fungerende personaleledelse, som DR tegnede i midten af august, peger formand for LAM’s personaleudvalg Inge Kjær Andersen blandt andet på arbejdet med et nyt dialogværktøj målrettet sognene:

”For at understøtte den gode dialog lokalt er Landsforeningen i gang med at udvikle et dialogværktøj i samarbejde med de øvrige parter i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Det er tænkt som et værktøj til de obligatoriske medarbejdermøder, der skal holdes mindst en gang om året,” siger hun i en artikel på menighedsraad.dk.

Det nuværende værktøj, som er at finde på Kirketrivsel.dk med titlen ”Hvordan vil vi samarbejde? – Dialogværktøj til folkekirkens sogne” er udviklet af Oxford Research i 2017 med afsæt i en undersøgelse om mobning af præster. Efter lanceringen mødte det kritik fra både Organistforeningen for dets urealistiske eller overdrevne cases og fra Landsforeningen for at invitere til at diskutere ledelse frem for samarbejde.

SE OGSÅ

Landsforeningens formandskab mødtes med repræsentanter for biskopper til møde om folkekirkens arbejdsmiljø. Fra venstre: formand Søren Abildgaard, næstformand Carsten Bøgh Pedersen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, næstformand Inge Kjær Andersen, biskop Peter Birch og biskop Elof Westergaard.

Del: