Skatteminister Morten Bødskov er enig med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen om at afvise Landsforeningen af Menighedsråds ønske om forhandlingsret.

Regeringen vil ikke flytte forhandlingsret

8. december 2021

Der er ikke basis for at ændre grundlæggende på, hvordan kirkefunktionærers overenskomster og øvrige aftaler bliver til, mener kirkeministeren og skatteministeren.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen har nu på vegne af sig selv og skatteminister Morten Bødskov besvaret et brev, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) sendte til ministrene i november. De er på linje med CFU i spørgsmålet om, hvorvidt retten til at forhandle om overenskomst og organisationsaftaler i folkekirken bør overdrages til Landsforeningen af Menighedsråd.

Som følge af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens placering under Skatteministeriet er det formelt Bødskov, der delegerer forhandlingskompetencen for aftaler omkring menighedsrådenes ansatte. Landsforeningen af Menighedsråd har argumenteret for, at denne kompetence fremover skal delegeres til dem som arbejdsgiverorganisation i stedet for til Kirkeministeriet.

Et centralt argument har i den sammenhæng været, at en sådan ændring vil bringe folkekirken i overensstemmelse med den danske arbejdsmarkedsmodel. Men det er hverken arbejdstagersiden eller regeringen altså enig i.

”Skatteministeren og jeg har noteret os CFU’s og de berørte faglige organisationers tilkendegivelser om, at man fortsat ønsker, at forhandlingsretten skal være delegeret til Kirkeministeriet,” skriver Ane Halsboe-Jørgensen og fortsætter:

”Det er både skatteministerens og min opfattelse, at den eksisterende ordning fungerer godt på folkekirkens område og er i fuld overensstemmelse med den danske model på samme måde, som det er tilfældet for staten og det øvrige offentlige område. Vi er glade for, at CFU deler denne opfattelse.”

Og til Landsforeningen er svaret entydigt:

”På den baggrund finder hverken skatteministeren eller jeg, at der er grund til at ændre den eksisterende ordning,” konkluderer kirkeministeren i brevet.

Organistforeningens formand, Ingrid Bartholin Gramstrup, tager positivt imod meldingen fra regeringen:

”Det er selvsagt med stor tilfredshed og lettelse, vi erfarer denne udmelding fra ministrene. Vi kan konstatere, at det tætte samarbejde, enighed, den solide argumentation og vedholdenhed, der har hersket blandt de faglige organisationer om at fastholde forhandlingsretten i kirkeministeriet, har båret frugt og vist politisk styrke og gennemslagskraft,” siger hun.

Se ministersvar pr. 3. december 2021 til CFU vedrørende forhandlingsretten

SE OGSÅ: Lettelse over ministres udmelding (præludium i Organist.org nr. 1, januar 2022)

Filip

Skatteminister Morten Bødskov er enig med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen om at afvise Landsforeningen af Menighedsråds ønske om forhandlingsret.

Del: