To faldgruber, når du søger organistjob

1. marts 2020

Der er gode grunde til at være opmærksom på forholdet mellem indhold og størrelse, når du kigger på en stilling, du overvejer at søge. Menighedsrådene er måske ikke selv fuldt ud klar over det, men faldgruberne er der, og som arbejdstager er det dit ansvar at styre uden om dem.

Af Henriette Hoppe, næstformand

Overvejer du at skifte job? I så fald er der noget, du skal være opmærksom på.

Når menighedsrådet skal have en ledig organiststilling besat, må man forvente, at de gør sig nogle overvejelser: Hvilke opgaver skal stillingen indeholde, skal de afvige fra den tidligere stillings opgaver, og hvor mange timer skal der bruges til varetagelsen af opgaverne, og sidst men ikke mindst: hvad bliver det ugentlige timetal?

Her er der nogle faldgruber, som truer både arbejdsgiver og arbejdstager, for det ugentlige timetal er baseret på en vurdering, og der findes ingen autoriseret guide til timeoptælling Så når menighedsrådet skal besætte en stilling på ny, skal det selv efter bedste evne tage stilling til, hvilke opgaver dets organist skal løse, og hvor lang tids forberedelse, der er til hver enkelt. Medmindre de rådfører sig med en, der har kendskab til organistfaget, er der er en vis risiko for, at estimerede timetal rammer ved siden af.

Der er to typer af faldgruber, der begge relaterer sig til timeoptællingen: henholdsvis udhulede stillinger og stillinger, hvor det ugentlige timetal baseres på et optimistisk skøn.

UREALISTISK ARBEJDSMÆNGDE

Den ene faldgrube er den oplagte, hvor menighedsrådet vil have så mange opgaver løst på så lille et timetal som muligt, hvor ukendskab til organistfaget resulterer i lovlig optimistiske skøn over tidsforbrug til forberedelse. Faglig stolthed får ofte organisten til alligevel levere kvalitet og dermed sænke sin egen timeløn samtidig med, at muligheden for at have andet arbejde indskrænkes.

Ukendskab til vores fag kan skabe umulige stillingskonstruktioner. Det kan både dreje sig om de helt små stillinger, hvor man måske i en 11-12-timers stilling ud over gudstjenester og kirkelige handlinger også forventes at varetage kor eller lignende tidskrævende opgaver. Men også fuldtidsstillinger, hvor antallet og omfanget af opgaver langt overskrider det rimelige i en sådan grad, at organisten går ned med stress, falder i denne kategori.

MANGELFULD STILLINGSOPTÆLLING

Og den anden faldgrube: Er stillingen beskrevet forenklet og foreligger der ingen arbejdsbeskrivelse, bør man bede om en uddybning af arbejdsopgavernes omfang og antal. Både i de tilfælde, hvor menighedsrådet ønsker at bevare stillingen, som den er, eller hvor man ønsker at benytte lejligheden ved organistskiftet til at få igangsat nye initiativer, er det en god ide at forholde sig kritisk til en manglende stillingsoptælling. Hvis det f.eks. viser sig, at der ikke er basis for at oprette det ønskede børnekor, kan det give anledning til en revurdering af stillingen.

Hvor der er tale om en tjenestemandsansættelse, er der stadig ikke så meget for arbejdsgiveren at gøre andet end at finde nogle andre opgaver at sætte organisten til, men overenskomstansatte har et mere risikobetonet arbejdsliv. Det kan i værste tilfælde forandre et levebrød til en bibeskæftigelse!

Når du læser et stillingsopslag, må du derfor selv foretage en vurdering: Ser dette realistisk ud? Er der sammenhæng mellem timetallet og mængden af opgaver? Tag kontakt til arbejdsgiveren og spørg ind til timetallet til de enkelte aktiviteter og forventningerne til opgaveløsningen (eksempelvis ved kor: er det lejlighedskor, folkekor, motetkor eller koncertkor, de forestiller sig?).

MAN MÅ GODT SIGE NEJ TAK

Faldgruberne er især farlige for den nyuddannede eller den, der er under uddannelse, for med manglende kendskab til området agerer man i tillid til, at den aktuelle beskrivelse er dækkende, og stiller måske i glæde over at være blevet tilbudt stillingen ikke spørgsmål.

Men uanset hvad er det dit eget ansvar at undgå faldgruberne. Undersøg en stilling, før du søger den, og sig nej til at tage den på vilkår, der ikke er rimelige. Hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant eller en anden erfaren kollega for sparring.

Husk: Når du er blevet tilbudt en stilling, så tag kontakt til din tillidsrepræsentant med henblik på forhandling af din løn, og sig ikke din nuværende stilling op før denne og (ved deltidsansættelse) rammetiden er forhandlet på plads.

Held og lykke med jobsøgningen!

Del: