Organistforeningens sammenfatning over overenskomstforliget 20242024-03-20T18:30:11+01:00

Organistforeningens sammenfatning over overenskomstforliget 2024

Indhold

  1. Udvalgte resultater fra det generelle CFU-forlig 2024
  2. OK-ansatte: Præsentation af resultatet af forhandlingerne mellem CO10/Organistforeningen og By-, Land- og Kirkeministeriet om overenskomst for organister
  3. Tjenestemænd: Præsentation af resultat af forhandlingerne mellem CO10/Organistforeningen og By-, Land- og Kirkeministeriet om overenskomst for tjenestemandsansatte organister

CFU-forliget 2024

I det følgende beskrives udvalgte dele af CFU-forliget OK24.

Overenskomst/aftaleperiode

Der er aftalt en 2-årig overenskomstperiode, som løber fra 1. april 2024 til 31. marts 2026. Forliget udgør den generelle del af CFU-forliget. Det blev aftalt, at der i perioden indtil 17. marts 2024 gennemførtes organisationsforhandlinger. Resultatet af organisationsforhandlingerne udgør sammen med den generelle del det samlede CFU-forlig.

Rammen og de generelle lønstigninger

Den samlede ramme for perioden udgør 8,40 pct. og udmøntes således:

Rammens fordeling i procent 01.04.2024 01.04.2025 01.11.2025 I alt OK24
Generelle lønstigninger 4,83 1,27 0,20 6,30
Skøn for reguleringsordningen 1,06 0,04   1,10
Midler til andre formål 0,11 0,89   1,00
Rammen i alt 6,00 2,20 0,20 8,40

De generelle lønstigninger og skønnet for reguleringsordningen udgør tilsammen de forventede lønstigninger, således at lønnen forventes forhøjet med 5,89 procent pr. 1. april 2024 og så fremdeles. Skønnet for reguleringsordningen er baseret på en samlet reststigning på 0,40 pct. i alt i perioden, og den samlede ramme inklusiv reststigningen udgør det i dagspressen omtalte overenskomstresultat på 8,80 procent.

Med henblik på at sikre, at der i OK24-perioden bliver genskabt en balance i lønudviklingen mellem den statslige sektor og den private sektor, er der aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025 med det formål at håndtere en eventuel ubalance. Hvis der er ubalance, vil den blive udlignet med november-lønnen 2025. Målet er, at der senest ved indgangen til OK26 vil være parallelitet mellem den statslige og private lønudvikling. Som led i forhandlingerne har CFU imødekommet finansministerens krav om en særlig pulje til udsatte grupper.

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Det er aftalt at forhøje den særlige feriegodtgørelse, således at den særlige feriegodtgørelse med virkning fra 1. april 2024 stiger fra 1,5 % til 2,02 %. Det er samtidig aftalt, at udbetalingen af det særlige løntillæg på 0,45 % som følge af afskaffelsen af store bededag ophører.

Medarbejdermøder i folkekirken

Der er indgået en aftale om medarbejdermøder i folkekirken. Med aftalen får medarbejdere ansat af menighedsråd indflydelsesmuligheder og rettigheder, der i stort omfang svarer til de muligheder og rettigheder, der følger af den SU-aftale (samarbejdsudvalgsaftale), der gælder for statens ansatte i øvrigt. Aftalen træder i kraft d. 1. oktober 2024, og parterne har også aftalt, at der forinden ikrafttrædelse udarbejdes en vejledning til den nye ordning for medarbejdermøder i folkekirken. Se aftalen i bilag J (side 15-22) i bilag til CFU forliget OK24.

Kompetenceudvikling

Den Statslige Kompetencefond med særlige fondsgrupper for hhv. CO10 og LC fortsætter i overenskomstperioden. Kompetencesekretariatet fortsætter også sin indsats i overenskomstperioden. Parterne har aftalt, at Kompetencesekretariatets rådgivningsydelse kvalificeres, således at ydelserne kommer bredt ud til mange statslige arbejdspladser. Parterne vil inddrage de erfaringer, der er opnået fra de tværgående indsatser, der blev aftalt ved OK21.

Familiemæssigt fravær/barsel

Fra den 1. april 2024 øges lønretten til fædre/medmødre med 3 uger. Dermed er far/medmor sikret løn under den øremærkede del af orloven, men derudover også ligestillet med mødre i forældreorloven. Adoptanter har tilsvarende fået 3 ugers ekstra lønret i alt. Forudsat at barselslovens dagpengeret som forventet udvides, får flerlingeforældre <id=”OK”>(to eller flere børn ved samme fødsel/adoption, når børnene er under et år ved modtagelsen) 13 ugers ekstra lønret. Endelig får soloforældre (børn, der kun har en forælder/adoptant ved fødslen/modtagelsen) 10 ugers ekstra lønret, og en forælder/adoptant, hvor den anden forælder/adoptant dør, får ret til at indtræde i den afdøde forælders/adoptants resterende lønret.


Forlig: Organistoverenskomsten OK24

I det følgende beskrives resultatet af forhandlingerne mellem CO10/Organistforeningen og By-, Land- og Kirkeministeriet (organisationsforhandlinger) om overenskomst for organister.

Overenskomstdækning uanset timetal og varighed i stillingen

Med virkning fra 1. oktober 2024 bortfalder begrænsningerne for Organistoverenskomstens dækningsområde dvs. 8 timers grænsen og månedsgrænsen. Samtidig indføres en vikarordning for de organister, der er ansat midlertidigt dvs. med en varighed på en måned eller mindre. De midlertidige ansættelser sker på timeløn, og omfattes ikke af overenskomstens bestemmelser om løn, lønforhandling og arbejdstid. Med vikarordningen følger nogle centralt fastsatte timelønninger som pr. 1. oktober 2024 udmønter sig således:

Tidspunkt for indgåelse af vikaraftale Løn i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012 Timeløn pr. 1. oktober 2024
24 timer eller mere inden tjenestens start 345.000 kr. 1/1924 af sats i nutidskroner
Mindre end 24 timer inden tjenestens start 400.000 kr. 1/1924 af sats i nutidskroner

Til timelønnen ydes gældende pensionssats, og der ydes tillæg efter natpengeaftalen. Herudover ydes naturligvis feriepenge svarende til 12,5 procent. Overgang til månedslønsansættelse jf. overenskomsten sker senest efter 1 måneds uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed.
Der er ikke aftalt bestemmelser for varighed af f.eks. højmesser eller kirkelige handlinger. Ansættelsens omfang, dvs. antal arbejds- og løntimer, aftales som hidtil mellem menighedsrådet og organisten.

Forhøjelse af rådighedstillæg

Med virkning fra 1. april 2025 forhøjes de nuværende rådighedstillæg. Samtidig indføres et nyt rådighedstillæg for de organister, som gør tjeneste i syv eller flere kirker.

Rådighedstillæg  Nuværende sats i grundbeløb pr. 31. marts 2012 Sats pr. 1. april 2025 i grundbeløb pr. 31. marts 2012
For 1 kirke 21.400 kroner 23.300 kroner
For 2 eller 3 kirker 27.900 kroner 29.800 kroner
For 4 eller flere kirker (pr. 1. april 2025 ydes det for 4,5 eller 6 kirker) 33.200 kroner 35.300 kroner
For 7 eller flere kirker   39.700 kroner

Forhøjelse af pensionssats

Med virkning fra 1. april 2025 forhøjes pensionssatsen, så den herefter udgør 18,4 procent.

Supplerende rådighedstillæg

Fra d. 1. oktober 2024 indføres en ny form for rådighedstillæg: det supplerende rådighedstillæg. Dette giver mulighed for at menighedsrådet kan tilkøbe henholdsvis 3, 5 eller 7 ekstra rådighedstimer pr uge.

Betalingen for det supplerende rådighedstillæg udgør henholdsvis 3/20, 5/20 og 7/20 af det til stillingen knyttede rådighedstillæg (dvs. efter antal kirker).

Den samlede rådighedsforpligtelse kan maksimalt udgøre 10 timer pr. uge. Det er derfor kun muligt at tilkøbe det supplerende rådighedstillæg for organiststillinger med en ansættelsesbrøk på 12/37 eller mindre.

Erstatningsfri, når den faste fridag falder på en søgnehelligdag eller d. 24. december

I de uger, hvor den faste fridag falder på en søgnehelligdag eller d. 24. december, og hvor organisten har tjenstlige forpligtelser, henlægges fridagen til en lørdag eller søndag inden for en periode på 8 uger. Det er også muligt at aftale et andet tidspunkt for afholdelse af fridagen. Dette gælder fra d. 1. april 2024.

Ændring af reglerne om hvileperioder

Pr. 1. april 2024 ændres bestemmelserne om de daglige hvileperioder, idet de hidtidige bestemmelser herom i § 11 stk. 6 erstattes af en henvisning til arbejdsmiljølovens generelle regler.

Vilkår for TR

Til cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken tilføjes, at tillidsrepræsentanten og menighedsrådet efter nyvalg og genvalg drøfter tidsforbruget til tillidsrepræsentantens sædvanlige opgaver og de opgaver der følger af hvervet som tillidsrepræsentant. Det indbefatter en drøftelse over behovet for en reduktion af de sædvanlige opgaver.

Sproglige præciseringer

Pr. 1. april 2024 ændres følgende:

a) Cirkulærebemærkning til § 12 stk. 7. ændres, og der indføres følgende:
Det forudsættes, at der inden for stillingens omfang og timetal kontinuerligt er mulighed for forberedelse og øvning.

b) Der indføres en § 8 stk. 4:
Menighedsrådet og organisten kan efter ansættelsen aftale, at organisten udfører accessoriske opgaver.

Organistopgaverne skal fortsat udgøre mere end halvdelen af stillingen. Accessoriske opgaver er i denne kontekst arbejdsopgaver som i princippet ikke er organist- eller kirkemusikeropgaver, men som ligger i naturlig forlængelse af eller i tæt tilknytning til organiststillingen.

c) Cirkulærebemærkning til § 8 stk. 4.
Stillinger som organist kan ikke opslås med andet end organistopgaver. Menighedsrådet kan ikke pålægge en organist at påtage sig andet end organistopgaver.


Forlig: Tjenestemandsansatte KMOK/PO-organister OK24

I det følgende beskrives resultatet af forhandlingerne mellem CO10/Organistforeningen og By-, Land- og Kirkeministeriet for tjenestemandsansatte KMOK/PO-organister.

Forhøjelse af rådighedstillæg

Med virkning fra 1. april 2025 forhøjes det nuværende rådighedstillæg med 2.000 kroner i grundbeløb pr. 31. marts 2012, så det fremefter udgør 21.400.

Erstatningsfri, når den faste fridag falder på en søgnehelligdag eller d. 24. december

I de uger, hvor den faste fridag falder på en søgnehelligdag eller d. 24. december, og hvor organisten har tjenstlige forpligtelser, henlægges fridagen til en lørdag eller søndag inden for en periode på 8 uger. Det er også muligt at aftale et andet tidspunkt for afholdelse af fridagen. Denne ændring træder i kraft d. 1. april 2024.

Vilkår for TR

Til cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for tjenestemands- og overenskomstansatte organister i folkekirken tilføjes, at tillidsrepræsentanten og menighedsrådet efter nyvalg og genvalg drøfter tidsforbruget til tillidsrepræsentantens sædvanlige opgaver og de opgaver der følger af hvervet som tillidsrepræsentant. Det indbefatter en drøftelse over behovet for en reduktion af de sædvanlige opgaver.

ARTIKLER OM OVERENSKOMST

Go to Top