Konsulentbistand ved organistansættelser udbredes til hele landet

1. november 2020

DOKS og Organistforeningen søsætter i fællesskab en konsulentordning, som skal tilbyde sparring i kirkemusikalske spørgsmål i forbindelse med (gen)besættelse af stillinger.

Af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand

I dette efterår bliver et mindre konsulentkorps vedrørende rådgivning og bistand ved organistansættelser tilgængelig for landets menighedsråd sammen med en tilhørende vejledning. Det er DOKS, som har udformet vejledningen, og Organistforeningen har tilsluttet sig denne og er indgået i et samarbejde omkring den nye ordning. De enkelte konsulenter bliver håndplukket til opgaven og kan have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Vejledningen er blevet til på baggrund af gode erfaringer fra en forsøgsordning i Københavns Stift, hvor muligheden for at gøre brug af en sådan konsulentbistand har været mulig siden 2015. De menighedsråd, der har benyttet ordningen, har i en evaluering foretaget i 2019 tilkendegivet stor tilfredshed med hjælp og vejledning fra konsulenten i de respektive ansættelsesforløb. Tilfredsheden gælder tillige de organister, som de pågældende steder har været en del af processen omkring deres ansættelse.

Da ordningen i København blev iværksat, skete det i samarbejde med Københavns biskop og Landsforeningen af Menighedsråd. Det er vores håb, at både Landsforeningen og alle biskopper vil tage godt og imod og anbefale denne landsdækkende mulighed for at optimere rådgivning og bistand omkring det musikfaglige aspekt ved en ansættelsesprocedure.

KRAV OM OBJEKTIVITET

I et rådgivningsforløb kan konsulenten blandt andet hjælpe menighedsrådet med at formulere, hvilken profil, det ønsker at tegne af en ny organist i stillingsopslaget, og i forbindelse med prøvespil er det muligt at gøre brug af konsulenter, der besidder de musikfaglige kompetencer og kan være behjælpelige med at vurdere ansøgernes kompetencer i forhold til den ønskede profil. Derimod deltager konsulenterne ikke i samtaler med ansøgere.

Alle konsulenter, der bliver tilknyttet ordningen, gennemgår et kursus i et kommissorium, som de kan og skal arbejde ud fra. Det er meget vigtigt at pointere, at konsulenterne er underlagt krav om absolut objektivitet og i tilfælde af risiko for nepotisme, skal de frasige sig opgaven og overlade den til en anden konsulent. For yderligere at undgå mistanke om egeninteresser, skal de enkelte konsulenter fungere for en begrænset periode, og for at sikre uvildighed må konsulenterne ikke være tilknyttet uddannelsesinstitutioner eller varetage tillidshverv.

Kernen i konsulentarbejdet er at åbne og kvalificere muligheden for menighedsrådets egne drøftelser, stillingtagen og beslutninger ved at vejlede, rådgive, oplyse, lytte, besvare spørgsmål og italesætte overvejelser i de forskellige faser i et ansættelsesforløb. Kort sagt, at hjælpe på vej i forhold til de musikfaglige problemstillinger ved brug af faglige kompetencer og erfaringer. Det er ikke konsulentens opgave at vejlede omkring fagretslige spørgsmål, for eksempel stillingsstørrelse, fastsættelse af rammetid m.m.

ANSÆTTELSE PÅ OPLYST GRUNDLAG

Det er menighedsrådet, der suverænt afgør valget af deres nye organist, men efter eventuelt brug af en konsulent forhåbentlig på et mere oplyst grundlag. Og forhåbentlig vil også ansøgere til en organiststilling opleve et godt og veltilrettelagt forløb.

DOKS og Organistforeningen har, formuleret i billedsprog, sat et skib i søen, der skal lægge til land, når og hvor et menighedsråd ønsker det. Derudover vil det udelukkende være under organisationernes kurslægning i forhold til at sikre, at kommissoriet for dets arbejde overholdes, og at konsulenterne deltager i de kurser, der er grundlaget for udførelsen af opgaven. Og organisationerne vil naturligvis løbende følge skibets sejlads.

Læs mere her

Del: