Orientering om overenskomstresultatet 2021

25. marts 2021

Overenskomstforhandlingerne har i 2021 – i modsætning til de tumultariske OK-forhandlinger i 2018 – fulgt et mere normalt forhandlingsforløb. De centrale forhandlinger på statens område blev afsluttet d. 6. februar, hvor CFU-forliget blev bekendtgjort. Allerede d. 1. marts kunne Organistforeningen og CO10 afslutte forhandlingerne med Kirkeministeriet, og dermed opnåedes enighed om vilkår for videreførelse af Organistoverenskomsten.

Det skal bemærkes, at DOKS er udtrådt af Organistoverenskomsten, og at Organistforeningen/CO10 nu er ene part på arbejdstagersiden i Organistoverenskomsten. Derfor er DOKS heller ikke part i aftalen om videreførelse af Organistoverenskomsten.

CFU-forliget og Organistforeningens/CO10’s aftale med Kirkeministeriet udgør tilsammen det samlede overenskomstresultat for dig som organist. I det følgende beskrives de vigtigste elementer i aftalerne, og du kan endvidere orientere dig i de respektive forlig, som er tilgængelige på Organistforeningens hjemmeside.

De centrale forhandlinger (CFU-forliget)

CFU-forliget af d. 6. februar rummer i det væsentligste følgende elementer:

  • Overenskomsterne på statens område er aftalt forlænget i en 3-årig overenskomstperiode, som løber fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2024. Næste overenskomstforhandlinger bliver således OK24.
  • De generelle lønstigninger udmøntes via en forhøjelse af reguleringsprocenten og udgør 4,42 procent i overenskomstperioden. Inklusiv skøn fra reguleringsordningen og midler til andre formål er der aftalt en samlet ramme for lønstigninger på 5,25 procent. Lønstigningerne skulle som minimum sikre reallønnen, omend det er uvist, hvordan priserne og inflationen udvikler sig.
  • Der er aftalt en seniorpakke, som giver alle ansatte, der er fyldt 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige løn. Den ansatte har ret til at konvertere sin seniorbonus til frihed og/eller til et ekstraordinært pensionsbidrag. Hvis senioren vælger at konvertere seniorbonussen til frihed, vil friheden udgøre 2 seniordage om året. Seniorpakken har virkning fra 1. april 2022.
  • Der er aftalt bedre vilkår for folkekirkens tillidsrepræsentanter. Heraf følger, at også Organistforeningens tillidsrepræsentanter får stillet IT-udstyr og lokale til rådighed for virket. Det er aftalt, at det fremefter anbefales, at tillidsrepræsentanterne kan løse sine TR-opgaver uden lønafkortning, dvs. i arbejdstiden. Det er også aftalt, at nyvalgte tillidsrepræsentanter får ret til 5 kursusdage. Dertil kommer en aftale om, at Kirkeministeriet opfordrer provstierne til at dække menighedsrådets udgifter såsom IT-udstyr og vikarer til ansatte tillidsrepræsentanter.
  • Kompetencefonden – som den blev aftalt ved OK18 – videreføres i sin nuværende form.
  • Der er aftalt betalt sorgorlov i op til 26 uger ved barns død.

De generelle lønstigninger

Rammens fordeling i pct. 1.4.21 1.10.21 1.4.22 1.10.22 1.4.23 1.10.23 I alt
Generelle lønstigninger 0,80 0,30 1,19 0,30 1,48 0,35 4,42
Skøn for reguleringsordningen 0,36 0,27 0,63
Midler til andre formål 0,20 0,20
Rammen i alt 0,80 0,30 1,75 0,30 1,75 0,35 5,25

De decentrale forhandlinger

De decentrale forhandlinger mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet afsluttedes den 1. marts 2021. Forhandlingerne bar præg af, at de centrale parter (CFU-forliget) ikke havde afsat puljemidler til de decentrale forhandlinger. Det, der stod tilbage at forhandle om, var derfor kun de emner, som i udgangspunktet er udgiftsneutrale. Organistforeningen havde på forhånd blandt andet rejst OK21-krav om et fjerde rådighedstillæg for dem, som har 6 eller flere kirker. Uden midler til at finansiere et sådan rådighedstillæg (som i sagens natur skal være større end rådighedstillæg for 4 eller flere kirker) var der ikke basis for at nå en aftale med Kirkeministeriet herom.

Aftalen mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet rummer i det væsentligste følgende elementer:

  • Der er aftalt et periodeprojekt, hvor parterne – inden for rammerne af Organistoverenskomsten eller CO10 fællesoverenskomsten – afdækker muligheder for eventuelt at finde nye modeller for overenskomstdækningen af både organister og kirkemusikere/kirkesangere.
  • DOKS redigeres ud af Organistoverenskomsten.

Godkendelse eller ej

Organistforeningens bestyrelse har på sit møde den 12. marts drøftet det samlede overenskomstforlig og har besluttet at anbefale organistforeningens medlemmer at stemme ja til det samlede overenskomstresultat. Her bringes i erindring, at der er tale om en vejledende afstemning. Organistforeningens bestyrelse har på sit møde den 16. april foretaget sin endelige indstilling om et ja til overenskomsten til CO10’s bestyrelse. Det er CO10’s bestyrelse, som træffer endelig beslutningen om, hvorvidt overenskomstresultatet godkendes eller ej.

Del: