Organistforeningen og DOKS håber, at de fælles udarbejdede vikarsatser kan medvirke til at skabe rimelighed på vikarområdet

Fælles vejledende vikarsatser

2. november 2020

Organistforeningen og DOKS udgiver nu i fællesskab vejledende minimumstakster for honorering af vikaropgaver. Foreningerne opfordrer medlemmerne til at tage udgangspunkt i disse satser, når der indgås aftaler om vikariater.

Af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand for Organistforeningen, og Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Baggrund
I løbet af 2019 blev foreningerne bekendt med, at der flere steder i landet udmeldes forskellige lokale forslag til vikartakster fra provstiudvalg, provstikonsulenter m.fl. Da taksterne er langt under, hvad der må anses for at være en rimelig honorering, fandt bestyrelserne, at der var behov for at drøfte fælles principper for vikartakster.

Det er en glæde, at dette arbejde nu har udmøntet sig i et fælles satsblad for vikartakster, som medlemmerne opfordres til at tage udgangspunkt i, når der indgås aftaler om vikariater, og det er foreningernes opfattelse, at de anførte satser er et udtryk for en rimelig og fair aflønning for vikaropgaver.

Principperne bag satserne
Det har ikke været muligt at opnå enighed med arbejdsgiversiden om, at principperne fra EU’s deltidsdirektiv kan implementeres ved at lade vikaropgaver omfatte af organistoverenskomsten. Dermed er vikarområdet fortsat udenfor foreningernes formelle forhandlingsområde, og de udsendte satser er derfor vejledende.

EU-deltidsdirektivet tilsiger, at man ikke må diskrimineres som deltidsansat, heller ikke hvis der er tale om et vikariat. De udmeldte vikarsatser afspejler derfor regelgrundlaget i direktivet. Således er der i satserne indregnet et beløb svarende til pensionsbidraget for en person ansat under overenskomsten.

Timesatsen tager udgangspunkt i den højeste basisløn inkl. rådighedstillæg, og der er dermed sikkerhed for, at den, der vikarierer, ikke får en lavere timeløn, end vedkommende ville være berettiget til under overenskomsten. Dermed sikres, at timesatsen ikke bliver diskriminerende.

Timelønnen er en vejledende minimums-timesats, og der er intet til hinder for, at man aftaler en højere timesats med henvisning til kompetencer, opgavens karakter eller andet.

Det er naturligvis vigtigt for foreningerne, at satserne er udregnet på baggrund af rimelige betragtninger om den nødvendige arbejdstid, der indgår for at løse konkrete opgaver. Det betyder, at ønsker om særlig musik, gudstjenester af en særlig karakter eller andre opgaver ud over det sædvanlige typisk vil medføre, at der bør fastsættes et andet tidsforbrug end standardsatsen angiver.

Andre arbejdsopgaver, eksempelvis varetagelse af korprøver, kan honoreres ud fra en konkret vurdering af tidsforbruget og aflønnes med den anførte sats pr. time.

Som nævnt er satserne vejledende, hvilket betyder, at det fortsat er op til den enkelte at aftale vilkårene for det konkrete vikariat. Foreningerne opfordrer til, at aftaler indgås på skrift, naturligvis inden man vikarierer.

Organistforeningen og DOKS håber, at vi ved at stå sammen om de fælles udarbejdede satser kan medvirke til at skabe tiltrængt rimelighed og sammenlignelighed på vikarområdet.

Se vikarsatserne her

Organistforeningen og DOKS håber, at de fælles udarbejdede vikarsatser kan medvirke til at skabe rimelighed på vikarområdet

Del: