Loading...

19 veje til et bedre arbejdsmiljø

17. juni 2014

En ny handlingsplan sætter ord på, hvem der står for hvad, nu hvor der skal følges konkret op på resultaterne af sidste års store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Flere initiativer er allerede sat i gang.

Af Filip Graugaard Esmarch

Styregruppen for undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø afsluttet sit arbejde med en såkaldt handlingsplan, som blev offentliggjort i maj. Reelt er der tale om et adresseret idékatalog over en række tiltag, som efter styregruppens vurdering vil kunne bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Baggrunden for forslagene er dels selve undersøgelsesrapporten fra juni 2013 og dels de idéer, som kom på bordet i forbindelse med en opfølgende konference i oktober.

De 19 punkter i handlingsplanen er inddelt efter de samme fire fokusområder, som rapporten definerede, nemlig ledelse, konflikter, arbejdsliv/privatliv og social kapital. Nogle af de foreslåede initiativer bliver helt sikkert til noget, andre måske ikke.

EN PLAN UDEN TIDSPLAN
Folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, har som medlem af projektsekretariatet ført pennen, da handlingsplanen blev til.

”Vi har ingen bemyndigelse til at sige, hvilke aktører, der skal foretage sig hvad. Men i betegnelsen ‘handlingsplan’ ligger der da en kraftig opfordring til, at de forskellige aktører tager bolden op og går i gang med opgaverne. Vi er godt klar over, at det ikke er noget, der kan blive løftet fra den ene dag til den anden. Det skal sættes i værk over længere tid, og derfor har vi heller ikke sat tidspunkter på,” forklarer han.

Et par af handlingsplanens punkter er dog allerede godt i gang med at blive realiseret (punkt 2 og 7), mens fire andre er under udvikling som projekter. Realiseringen af de tre nye projekter (punkt 6, 9 og 19) afhænger af, om finansieringen falder på plads, mens et fjerde tiltag (punkt 4 om målrettet MUS) drejer sig om et allerede planlagt projekt, som det har vist sig muligt at koble sig på.

Handlingsplanens indhold

Her er et overblik over de 19 mulige initiativer, som styregruppen for undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø har listet op.

LEDELSE

 1. Kodeks for god ledelse: Landsforeningens af Menighedsråd og Kirkeministeriet foreslås at samarbejde om at formulere en række udsagn om, hvad god ledelse i folkekirken kan bestå af. På arbejdspladserne skal dokumentet kunne bruges som procesværktøj i form af et organisationsdiagram og en skabelon for samtale og forventningsafstemning. (LÆS OGSÅ: Landsforeningen lancerer kodeks for ledelse, 08.09.17)
 2. Personalepolitik: En arbejdsgruppe under Folkekirkens Samarbejdsudvalg står for en opdatering af personalepolitikken på folkekirkenspersonale.dk. Den skal blandt andet indeholde en antimobbepolitik, et afsnit om vold, trusler og chikane og en politik vedrørende håndtering af følelsesmæssige belastninger. Dette arbejde allerede i gang (LÆS OGSÅ: Folkekirken får en antimobbepolitik, 23.05.14)
 3. Information om lederuddannelse for menighedsrådsmedlemmer: Landsforeningen af Menighedsråd foreslås at forbedre informationen til menighedsråd om lederuddannelser, blandt andet gennem materiale, som kan præsenteres på provstiudvalgsmøderne. (LÆS OGSÅ: Ny lederuddannelse for kontaktpersoner, 14.06.16)
 4. Fokus på værdibaseret ledelse og målrettet MUS: Landsforeningen af Menighedsråd foreslås at forbedre markedsføringen af medarbejderudviklingssamtaler som koncept samt tilhørende dialogværktøje. Landsforeningen arbejder nu med et projekt om dette i samarbejde med Kompetencesekretariatet (LÆS OGSÅ: MUS skal give mening, 04.02.15, og Landsforeningen sætter fokus på MUS, 27.06.14).
 5. Folder om ansvar på arbejdsmiljøområdet: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd ønsker at udarbejde et kort informationsmateriale om, hvordan ansvaret for arbejdsmiljøet er bygget op, og hvilke pligter man har som henholdsvis arbejdsgiver, leder og ansat. (OBS: Dette realiseres via Kirketrivsel.dk og ikke som folder)


KONFLIKTER

 1. Forsøg med fælles arbejdsmiljøorganisation: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd ønsker at gennemføre et pilotforsøg med oprettelse af arbejdsmiljøgrupper, der dækker flere sogne. Dermed afdækkes modeller for en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet end den gængse. Hensigten er at forbedre og systematisere arbejdsmiljøarbejdet, primært i små sogne. (LÆS OGSÅ: Ønsker forsøg med ny arbejdsmiljøorganisation, 27.01.14).
 2. Undersøgelse af mobning: Sekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen er i gang med at foretage en nærmere undersøgelse af mobning i folkekirken ud fra yderligere analyser af arbejdsmiljøundersøgelsens tal vedrørende mobning.
 3. Udbredelse af forståelsen for helheden og andre faggruppers opgaver: Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd angives som ansvarlige for at fremme den gensidige forståelse på arbejdspladserne via information om blandt andet de obligatoriske introkurser for nyansatte samt dialogværktøjerne fra kirkeuddannelse.dk.
 4. Projekt om arbejdsmiljørådgivning: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd foreslås at udforme et projekt omkring oprettelse af en tværfaglig og uafhængig rådgivningsenhed inden for arbejdsmiljø med særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Den pågældende rådgivning skal være godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på folkekirkens område. (LÆS OGSÅ: Bedre rådgivning om arbejdsmiljø kan være på vej til folkekirken, 19.08.14).
 5. Vejledning til det gode møde: Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen ønsker at udarbejde en drejebog for det gode møde. Dokumentet skal blandt andet indeholde forslag om ”en mere regelmæssig og ‘professionaliseret’ mødekultur” mellem medarbejder og kontaktperson eller daglig leder.
 6. Konfliktløsningsværktøjer: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd foreslås i samarbejde med Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø at gennemføre en markedsundersøgelse af, hvad der i dag findes af tilgængelige konflikthåndteringsværktøjer, og hvordan de kan tilpasses en folkekirkelig arbejdsplads.
 7. Information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd foreslås i samarbejde med Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø at udbygge informationen på kirketrivsel.dk i forbindelse en relancering af hjemmesiden. Lokalt skal arbejdsmiljøorganisationerne (AMO’erne) samtidig opfordres til at gøre mere opmærksom på sig selv.

ARBEJDSLIV/PRIVATLIV

 1. Tjenestebolig: Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø foreslås at se nærmere på forhold vedrørende tjenesteboliger.
 2. Rammesætning og håndtering af oplevelsen af det grænseløse arbejde: Menighedsrådene angives som ansvarlige for lokalt at tage en drøftelse med de ansatte om rammesætning og arbejdstid. Desuden foreslås Folkekirkens Arbejdsmiljøråd at undersøge eventuelle problemer med kirkefunktionærers manglende rammesætning i forhold til, hvornår man er på arbejde, og hvornår man ikke er det. Handlingsplanen konkretiserer dog ikke dette.
 3. Arbejdstidsplanlægning: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd foreslås at overveje, om der for kirkefunktionærer er behov for et redskab til personlig arbejdstidsplanlægning svarende til EDUCTOR’s redskab, som nogle præster anvender.
 4. Håndtering af følelsesmæssige belastninger: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd foreslås i samarbejde med Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø at se på, hvordan man kan udbrede redskaber til at håndtere følelsesmæssige belastninger. Desuden kan det overvejes, om det er relevant med en overordnet strategi for håndtering af følelsesmæssige belastninger.

SOCIAL KAPITAL
(Begrebet ‘social kapital’ dækker over relationen mellem medarbejderne på en arbejdsplads og medarbejdernes evne til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgave.)

 1. Værktøjer til dialog og samarbejde: Arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø foreslås (i samarbejde med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd) at arbejde på at skabe opmærksomhed omkring de værktøjer, der allerede findes til at skabe bedre dialog og samarbejde.
 2. Artikel om social kapital: Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen ønsker at præsentere begrebet ‘social kapital’ i Landsforeningens Blad.
 3. Projekt Social kapital: Projektsekretariatet for arbejdsmiljøundersøgelsen planlægger et større projekt, der skal udvikle metoder til at udvikle og udnytte folkekirkens sociale kapital (LÆS OGSÅ: Folkekirkens sociale kapital rummer et uforløst potentiale, 26.09.14).

Hele handlingsplanen kan hentes som pdf her.

Del:

SENESTE NYHEDER

 • 21.06.20220px
 • 21.06.20220px
 • 26.05.20220px
 • 08.04.20220px
 • 06.04.20220px
Se alle nyheder
Go to Top