Et nyt hovedværk om liturgi

29. august 2022

Af Ingrid Bartholin Gramstrup

Jørgen Kjærgaard og Peter Weincke

Liturgi 1-3

Eksistensen 2022, indbundet

Bind 1, 608 sider: 500 kr.

Bind 2, 472 sider: 470 kr.

Bind 3, 172 sider: 180 kr.

Købes hos eksistensen.dk

Dette meget indbydende storværk om folkekirkens liturgi består af tre bind, som kan erhverves hver for sig eller samlet: en historisk del, en tematisk del og et leksikon med litteraturliste. Ikke mindst den tematiske del burde være pligtlæsning for alle kirkemusikere. Og værket som helhed vil være til stor nytte for alle, som tager del i den aktuelle liturgidebat.

Det er et imponerende og storslået værk, der i juni måned udkom på forlaget Eksistensen om liturgiens historie og praksis fra den ældste kristendom til i dag. Et værk, der kommer som sendt fra himlen netop i disse år, hvor der pågår et stort og omfattende arbejde og en debat om liturgien mellem tradition og fornyelse. Dette værks tre bind har tyngde og vægt både helt bogstaveligt og i overført betydning.

Jørgen Kjærgaard, cand.theol, lektor i liturgi og hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole og adjungeret professor ved Aarhus Universitet, er hovedforfatter af de liturgihistoriske og teologiske afsnit. Peter Weincke, organist, mag.art. i musikvidenskab og underviser ved Pastoralseminariet og musikkonservatoriet i København, er hovedforfatter af de kirkemusikalske afsnit. Det er den første sammenhængende liturgihistorie, der er skrevet siden 1840, og sagt med det samme, så vil dette nyudgivne værk komme til at stå som det nye hovedværk i mange år frem.

De tre bind har en smuk og indbydende indbinding tillige med et læsevenligt og meget flot layout med tydelige skrifttyper og gengivelse og affotografering af diverse skriftlige kilder. Dertil kommer et omfattende billedmateriale, der fremtræder knivskarpt og velvalgt til både at understøtte, illustrere og bryde teksten. De tre bind har hver deres farve: bordeauxrød, flaskegrøn og mørkeblå, og disse farver anvendes som gennemgående fremhævende farve i afsnitsadskillelse, overskrifter, baggrundsfarve i tekstbokse m.m. Det giver et gennemført delikat og indbydende æstetisk indtryk.

OVERRASKENDE INTERESSANT
Første bind, Liturgi 1 – Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger med undertitlen ”Gudstjenestens og kirkehandlingernes historie”, giver en kronologisk indføring i liturgiens historiske hovedlinjer fra oldkirken til nutiden med udhævelse af de epoker og elementer fra hvert århundrede, der har haft størst betydning for udviklingen af det fundament, hvorpå folkekirkens autoriserede liturgier hviler i dag. Det er spændende læsning, der giver indsigter i og fremmer forståelsen af, hvorfor liturgiens enkelte elementer i gudstjenesten og i kirkehandlingerne ned i mindste teologiske, dogmatiske, sproglige, kirkemusikalske og udførelsespraktiske detaljer er så vigtige at tilegne sig viden om, når vi taler om ændringer og fornyelse af liturgien i dag.

Kirkehandlingerne er ikke blot sakramenternes, begravelsers og vielsers liturgihistorie. Det er også konfirmationen, præsteordinations, bispevielsens, kirkeindvielsens m.fl. historie, vi får udfoldet. Måske lidt ukendt og overraskende interessant land for mange kirkemusikere at skue ind i.

Der er i dette bind et selvstændigt afsnit om hovedlinjerne i liturgiens musikhistorie og dens kulturbaggrund. Der vil selvfølgelig være kendt stof for mange kirkemusikere, men alligevel er det helt grundlæggende inciterende læsning i forhold til ens eget daglige arbejde med kirkemusikken at blive mindet om, hvor afgørende musikken er inkorporeret i 2000 års kirke- og liturgihistorie, ikke blot som bærende element for andre elementer i liturgien og ritualerne og formerne, men som et selvstændig liturgimusisk element. Historien viser, at gudstjenesten og kirkemusikken hænger uløseligt sammen, og at musikken i alle former og skikkelser gennem tiderne er en fuldt integreret del af og konstituerende for gudstjenesten og dens liturgi.

Der er megen inspiration og nyttig viden at hente i dette afsnit. Men også i de kortere redegørelser om kirkemusikken i de mere specifikke sammenhænge, der følger efter mange af afsnittene i de koncentrerede teologiske udredninger.

TIL SKÆRPET EFTERTANKE
Andet bind, Liturgi 2 – Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger med undertitlen ”Gudstjenester – Kirkeåret – Kirkemusik – Kirkehandlinger”, giver os et fælles fagligt funderet sprog for liturgiens grundlæggende udtryks- og ytringsformer, blandt andet i form af gennemgange af de ordninger, bestemmelser og vejledninger, som er indeholdt i Ritualbogen, Tillæg til Alterbogen og Musiktillæggene.

Højmesseordningen fra 1992 gennemgås minutiøst led for led over den samme skabelon: det praktiske, den historiske baggrund, det teologiske og det kirkemusikalske. Det burde være pligtlæsning for alle kirkemusikere, for her er benzin at hente til eftertanke over egen liturgisk praksis og til refleksioner over den rolle og det faglige ansvar, en kirkemusiker skal påtage sig i enhver gudstjeneste og kirkehandling som del af en helhed. Det gælder også, når det drejer sig om nytænkning og arbejde med fornyelser af liturgisk praksis på det musikalske område, for eksempel i forbindelse med særlige gudstjenester, som der i øvrigt er et særligt afsnit om.

I dette bind er der desuden et særskilt afsnit om liturgiens musik. Også det burde være pligtlæsning for kirkemusikere. Her er mange overvejelser at få forstand af og forslag til arbejdet med musikken i liturgien. Det gælder præ- og postludier, salmeledsagelse, for- og efterspil og kor- og menighedssvar.

Dertil kommer tanker om, hvor det musisk-liturgiske tyngdepunkt skal ligge i den enkelte gudstjeneste og kirkehandling. Sagt med andre ord: i hvilket musikalsk led kan musikken præcist udtrykke eller understrege gudstjenestens eller handlingens clou? Og det er så tillige en påmindelse om – som så mange andre steder i bøgerne – hvor fundamentalt vigtigt, det faglige samarbejde mellem præst og kirkemusiker er i en gudstjeneste eller kirkehandling for sammen og hver for sig at finde clouet.

Videre i afsnittet behandles salmevalg og liturgi, herunder valg af melodi, som umiskendeligt har væsentlig betydning for salmens indpas i liturgien og gudstjenestens og kirkehandlingens karakter. Også dette giver anledning til skærpet eftertanke og arbejde med salmespillet.

STÆRKT FORTÆLLENDE ELEMENT
I forordet til bind 1 lyder det, at hensigten med bøgerne er at fremlægge en grundbog, ”der meddeler viden om den kristne kirkes gudstjeneste og de liturgiske udtryksformer, så den kan bruges både på universiteterne og i de kirkelige uddannelser ved pastoralseminarierne, konservatorierne og kirkemusikskolerne”. Desuden at den skal gøre gavn som håndbog for præster, kirkemusikere og andre, der har interesse i emnet. Den hensigt er bestemt opfyldt. Bøgerne kan læses hver for sig, men det vil være en stor fordel at have bind 1 som forudsætning for at komme helt dybt ned i bind 2.

Det er en lærd grundbog for fagfolk, det er ikke populærvidenskab, og der skal i flere sammenhænge en god pædagogisk og faglig formidlingsindsats til. Det er en stor hjælp, at der i begge bøger ved mange fagtermer og udtryk er sat en lille blå prik, som indikerer, at ordet kan slås op i bind 3’s liturgiske leksikon. Der er dog også mange steder i begge bind, hvor man blot læser af hjertens lyst, fordi det fortællende element ved en fornem sproglig beherskelse ikke fornægter sig men driver læselysten videre.

Bind 3 indeholder foruden det liturgiske leksikon en udførlig litteraturliste og henvisninger til videre læsning på internettet.

SKJULER IKKE HOLDNINGER
Tænk, hvis bøgerne også blev en fast bestanddel af fagbogshylden ude i de lokale kirker. De kunne, ved en stærk formidlingsmæssig indsats fra præster og kirkemusikere, blive et omdrejningspunkt for, at menighedsråd og menighed blev indlemmet i en folkelig debat og vidensudveksling om gudstjenestens, liturgiens og kirkemusikkens historie og nutidige status.

Her er muligheden for, med valid baggrundsviden om liturgiens historie og tradition, at arbejde med og gennemtænke nye og moderne tanker og anderledes praktisk udøvelse på liturgiens område, ikke mindst på det kirkemusikalske felt. Bøgerne bærer præg af forfatternes egne teologiske og kirkemusikalske holdninger, men netop det kan bringe mange andre holdninger, modsigelser og spørgsmål frem som fremmende for en kvalificeret samtale.

Værket fortjener det, og mange fortjener at blive gjort bekendt med det. Så hop ud i det, der er uendelig megen gudelig og kostelig nektar at suge til sig fra hver en linje.

Læs et uddrag af bind 2 i Organist.org, september 2022.

Jørgen Kjærgaard og Peter Weincke

Liturgi 1-3

Eksistensen 2022, indbundet

Bind 1, 608 sider: 500 kr.

Bind 2, 472 sider: 470 kr.

Bind 3, 172 sider: 180 kr.

Købes hos eksistensen.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER