Tidslinje for en organistforening2024-06-12T13:35:54+02:00

Tidslinje for en organistforening

Her er nogle vigtige nedslag i FPO’s/Organistforeningens historie. 

1972

Foreningen af Præliminære Organister stiftes formelt den 17. maj under Dansk Organist og Kantor Samfunds (DOKS’) årlige stævne. Der nedsættes en ”midlertidig bestyrelse”, men de skriftlige kilder sætter ingen navne på.

1973

Årene 1973-1976 er en meget stille periode i foreningens historie. Der finder ikke noget selvstændigt bestyrelsesarbejde sted.

1977

Kristian Stange Jacobsen (KSJ) fungerer som FPO’s første formand for en tremandsbestyrelse. I praksis er FPO fortsat en underafdeling af DOKS med bl.a. fælles regnskab.

1978

Fra januar er FPO indmeldt i centralorganisationen COII, som senere skifter navn til CO10, og som (gradvist) herefter overtager forhandlingsretten for PO-stillingerne fra DOKS. FPO’s bestyrelse bliver fuldtallig med fem medlemmer. Medlemstallet opgøres til 78, heraf 56 i stilling.

1979

FPO optages i Kirkemusikernes Landsforbund med Dansk Kirkemusiker Forening og DOKS.

1981

Konservatoriestuderende Kim Thinggaard vælges som ny formand for FPO, da KSJ samme år overgår til DOKS. Organistbladet får en PO-medredaktør og dermed indflydelse på det fælles fagblad.

1982

FPO holder i anledning af sit 10-års jubilæum sit første selvstændig stævne. Her vælges bl.a. Egon Mortensen til bestyrelsen. Medlemstallet er vokset til 200.

1983

Egon Mortensen vælges til formand. FPO får en fast plads i bestyrelsen for de to kirkemusikskoler i hhv. Løgumkloster (oprettet i 1979) og Vestervig (oprettet 1980).

1984

FPO bliver medlem af hovedorganisationen FTF.

1988

FPO fremlægger sit første selvstændige regnskab. Medlemstallet er omkring 300.

1990

FPO indgår aftale om rådighedstillæg med Kirkeministeriet og om pensionsordning for organister i tjenestemandslignende ansættelser.

1991

DOKS og FPO’s fælles sekretariat flytter fra København til Vejle.

1992

Folkekirkens Samarbejdsudvalg oprettes af Kirkeministeriet til gensidig orientering og udveksling af synspunkter mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i folkekirken.

1994

Medlemstallet er i hastig vækst, fra under 400 i 1992 til lige over 500 i 1994.

1995

FPO og DOKS indgår en formel samarbejdsaftale, hvilket indikerer, at der er tale om to mere ligeværdige foreninger end tidligere set.

1996

FPO’s tillidsmandsordning indføres. PO-bogen udkommer for første gang som en pendant til DOKS’ Organistbogen, et opslagsværk om organister og orgler i Danmark.

2001

FPO opsiger samarbejdet med DOKS om fælles sekretariat og medlemsblad. FPO er nu med 700 medlemmer også den største forening, idet DOKS har under 600.

2002

FPO’s sekretariat etableres i Billund, hvor formand Egon Mortensen, der samtidig fungerer som sekretariatsleder, er bosiddende. PO-bladet udkommer fra januar med organist Karin Jürgensen som redaktør.

2004

Bestyrelsen beslutter at ansætte en ekstern journalist som redaktør af PO-bladet: Bo Nygaard Larsen bliver freelance-redaktør. Organistforeningen er sammen med DOKS arrangør af Nordisk Kirkemusik Symposium i Aarhus.

2005

Anders Thorup erstatter Egon Mortensen som formand. John Poulsen ansættes som sekretariatsleder. Kirkeministeriet meddeler, at organister ikke længere kan ansættes som tjenestemænd, og for flertallet af PO’erne, som er ansat på tjenestemandslignende vilkår, skal der i løbet af de kommende år forhandles en overenskomst.

2008

Kirkemusikalsk Kompetencecenter oprettes af Kulturministeriet på initiativ af Syddansk Musikkonservatorium og med FPO i deltagerkredsen.

2009

Projektet ”Kirkemusikalsk kompetenceudvikling i Folkekirken” søsættes med FPO som primus motor, og FPO repræsenteres i Folkekirkens Brancheudvalg under Kompetencesekretariatet. Desuden etableres Folkekirkens Arbejdsmiljøråd som et forum for alle relevante organisationer.

2010

Organistoverenskomsten træder i kraft, hvilket med blandt de lokale forhandlinger om løn- og arbejdstid indebærer en væsentlig ændring af fagforeningens opgaveløsning.

2011

FPO’s medlemstal når med 711 sit højeste niveau. PO-bladet skifter redaktør to gange, herefter med journalist Filip Graugaard Esmarch ved roret.

2012

FPO skifter navn til det mere mundrette Organistforeningen.

2013

Kirkemusikskolerne indfører en ny studieordning, hvor PO-titlen er erstattet af Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (KMOK). FPO’s medlemstal er igen under 700 og herefter jævnt dalende frem til 2018.

2014

Sekretariatet flytter fra Billund (tilbage) til Vejle.

2015

PO-bladet skifter navn til Organist.org. Et nyt kirkemusikalsk efteruddannelsesprojekt indledes, det såkaldte ”Fagpakkeprojekt”, som skal afsøge mulighederne for praksisrettet efter- og evt. videre-uddannelse på et højere niveau.

2016

Henriette Hoppe vælges som ny formand. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning etableres af Folkekirkens Arbejdsmiljøråd med Organistforeningen blandt drivkræfterne, foreløbigt som pilotprojekt og fra 2022 som en permanent enhed.

2018

Louis Wollert Torp ansættes som ny sekretariatsleder. Ingrid Bartholin Gramstrup bliver ny formand.

2020

Organistforeningens sekretariat flyttes fra januar til Viborg. Foreningens kommunikation omlægges med ansættelse af den hidtidige freelance-redaktør som kommunikationsmedarbejder på sekretariatet. Antallet af årlige numre af Organist.org justeres fra 11 til 6 og der oprustes inden for den digitale kommunikation, hvilket viser sit værd under coronakrisen i 2020-21.

2021

En ny og fleksibel WordPress-hjemmeside lanceres som en markant modernisering af foreningens ansigt udadtil.

2022

Foreningen fejrer sit 50-års jubilæum med musikgudstjeneste, reception og festaften den 31. maj under sit stævne i Viborg. Samtidig udkommer to jubilæumsudgivelser, et festskrift med hilsner og tematiske artikler og en nodeantologi med bidrag fra en række medlemmer. Medlemstallet opgøres til 635.

JUBILÆUMSSKRIFT

ARTIKLER OM ORGANISTFORENINGEN

Go to Top