I henhold til en midlertidig lov om forsøg i folkekirken har nogle menighedsråd blandt andet kunne nedlægge sin kontaktperson-funktion. I Kirkeministeriets oplæg til en permanent lovgivning, som skal give menighedsrådene friere rammer, er denne mulighed dog ikke medtaget.

Lovændring kan ændre spillereglerne for menighedsråd som arbejdsgivere

9. august 2022

Kirkeministeriets udkast til ændringer af Lov om menighedsråd og Lov om folkekirkens økonomi lægger op til at gøre det nemmere for menighedsråd at samarbejde om blandt andet personaleadministration, men det nævner ikke noget om kontaktpersoner og daglig ledelse.

Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter offentliggjorde i maj sin endelige evaluering af de forsøg, som over de seneste tre år er gennemført i en række sogne, hvor formålet har været at vise, hvilke gevinster der kan ligge i, at menighedsråd får lov at organisere deres økonomi og opgaver på nye måder. Efterfølgende udsendte Kirkeministeriet i slutningen af juni en rapport fra en arbejdsgruppe, som kommer med forslag til, hvordan erfaringerne fra forsøgene kan udmønte sig i konkret lovgivning. Og i juli fulgte ministeriets udkast til lovforslag, som nu er i høring.

Lovforslaget handler om at give menighedsråd og provstiudvalg mulighed for uden særskilt godkendelse at etablere samarbejder om blandt andet ”personaleadministration, rekrutteringstiltag og HR-rådgivning m.m.”, samt at menighedsråd uden Kirkeministeriets godkendelse kan delegere kompetence til provstiet på en række punkter. Tanken med det første er, at blandt andet ”jobsamtaler, lønforhandling, forhold vedrørende arbejdsmiljø, lønopsætning og udbetaling, sygesamtaler m.v., [kan] løses af en specialiseret medarbejder, som løser opgaver for flere menighedsråd”.

Den daglige personaleledelse er ikke en del af forslaget. Dette skal til dels ses i sammenhæng med, at ingen af landets menighedsråd har ønsket at etablere forsøg på de udbudte områder, som specifikt handlede om dette: ”Fælles kontaktperson for flere menighedsråds personale” og ”Samarbejde mellem kontaktpersoner på tværs af menighedsråd”. Med andre ord er der ikke høstet erfaringer inden for noget af dette.

I en række sogne har der dog været gennemført forsøg med overskriften ”Ny organisering af menighedsrådets arbejde – fra roller til ansvar og opgaver” (forsøgsramme 7), og nogle steder har disse forsøg haft væsentlig betydning for personaleledelsen, idet menighedsrådets kontaktperson-funktion er nedlagt og helt erstattet af en ansat leder, som referer til menighedsrådsformanden. Men på dette punkt har Kirkeministeriet i sit udkast til lovforslag tilsluttet sig anbefalingen fra dets arbejdsgruppe, nemlig at netop denne forsøgsramme som helhed ikke giver anledning til lovændringer på nuværende tidspunkt.

Kirkeministeriets udkast til lovforslag er i høring hos menighedsråd og øvrige relevante organisationer frem til den 18. august. Hvornår forslaget derefter kan blive behandlet, er dog foreløbig usikkert på grund af udsigterne til et snarligt folketingsvalg.

LÆS MERE:

I henhold til en midlertidig lov om forsøg i folkekirken har nogle menighedsråd blandt andet kunne nedlægge sin kontaktperson-funktion. I Kirkeministeriets oplæg til en permanent lovgivning, som skal give menighedsrådene friere rammer, er denne mulighed dog ikke medtaget.

Del: